A silnú politiku kvality

YMS považuje riadenie a zabezpečovanie kvality všetkých činností za jeden z hlavných nástrojov pre naplnenie svojho poslania. Kvalite podriaďuje všetky vykonávané činnosti a spokojnosť zákazníka je prvoradým kritériom pre hodnotenie výslednej vnímanej kvality produktu.

YMS trvale realizuje zmeny smerujúce ku skvalitňovaniu produktov a služieb a k zvyšovaniu efektivity. Spokojnosť zákazníkov, zlepšovanie kvality a plánovaný rozvoj tvoria piliere strategického smerovania YMS.

YMS systematicky vytvára podmienky pre dosahovanie nadštandardných výkonov a flexibilného reagovania na potreby zákazníkov. Tieto potreby neustále vyhodnocuje a vykonáva zmeny v súlade so získanou spätnou väzbou.

HLAVNÉ ZÁSADY POLITIKY KVALITY:

  • aktívne zapojenie všetkých zamestnancov do procesu zlepšovania systému manažérstva kvality
  • totálna zákaznícka orientácia v celom procese fungovania firmy
  • uplatňovanie zásad procesného riadenia pre všetky identifikované firemné procesy ako aj uvažovanie založené na rizikách
  • neustále zdokonaľovanie sa a zvyšovanie efektivity vo všetkých oblastiach
  • systematické inovovanie produktov na úrovni najnovších poznatkov
  • trvalé preskúmavanie a zdokonaľovanie systému manažérstva kvality
  • rešpektovanie morálnych zásad a dodržiavanie všetkých zmluvných podmienok dodávateľmi ako aj inými zainteresovanými stranami
  • vytváranie korektných vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, dodávateľmi a investormi
  • systematické vzdelávanie podporujúce osobný a profesijný rast zamestnancov
  • udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva a zabezpečenie jeho pochopenia a uplatňovania na všetkých úrovniach riadenia