Pozagas a.s., SR

Zjednotenie informačných databáz spoločnosti spolu s riadením prístupu.

 

Zákazník

Spoločnosť POZAGAS, a. s. Malacky sa zaoberá podzemným uskladnením plynu v geologických štruktúrach.

Potreba

Problémom bola roztrieštenosť informačnej databázy v lokálnych archívoch, informácie neboli zdieľané širšiemu okruhu používateľov a prenos dát bol neefektívny - formou prenosu na "fyzických médiách" medzi oddeleniami.

Riešenie

Nasadený systém umožňuje užívateľom získať komplexnú informáciu o hľadanom objekte s on-line prepojením medzi jednotlivými subsystémami a priamym prepojením dát z riadiaceho systému. Zabezpečuje konzistentnosť databázy bez duplicít, ako pre uskladňovacie objekty zemného plynu, tak aj pre príslušné líniové stavby

Výsledok

Zjednotili sme informačnú databázu, vytvorením centrálnej aktualizácie dát, zefektívnili sme prístup k technickej dokumentácii. Systém zjednodušil zber lokálnych informácií do jedného celopodnikového systému.