Výskumný ústav vodného hospodárstva, SR

Informačný systém vodovodov a kanalizácií (riešenie v subdodávske spolu s ESPRIT)

 

Zákazník

Hlavným poslaním Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave je zabezpečovať, ako jediná organizácia na Slovensku, komplexný vodohospodársky výskum a ďalšie súvisiace činnosti vyplývajúce z potrieb vodného hospodárstva Slovenskej republiky.

Potreba

Ústav zápasil s komplikovanosťou procesu spracovávania a vyhodnocovania informácií vzhľadom na množstvo samostatných informačných systémov vodární a kanalizácií.

Riešenie

Reportingová aplikácia určená pre prácu s dátami, ktoré sú nahlasované prevádzkovateľmi vodovodov, kanalizácií a i.

Výsledok

Vďaka prepojeniu informačného systému vodovodov a kanalizácií nastalo výrazné zefektívnenie procesu tvorby reportov a súčasne zníženie nákladov na ich tvorbu a vyhodnocovanie.