Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, SR

 

Vybudovanie digitálneho archívu - yPapers - pre Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

 

Zákazník

Činnosť ŠGÚDŠ je zameraná na riešenie úloh geologického výskumu a prieskumu, tvorbu a využívanie informačného systému v geológii, registráciu, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území SR. Vykonáva objektívnu posudkovú, lektorskú, konzultačnú a poradenskú činnosť a spracováva podklady pre orgány štátnej správy.

Potreba

Neefektívnosť existujúcich aplikácií, dát a toku informácií, zdĺhavosť jednotlivých procesov, neekonomickosť situácie.

Riešenie

Integrácia nového a už existujúceho subsystému do centrálneho systému, vytváranie systému integrovaného modelu dát, aktívnych a taktiež pasívnych operácií so všetkými dátami vo všetkých organizačných jednotkách (ŠGÚDŠ), vytváranie autentifikácie pre užívateľov s vybraným prístupom, zálohovanie dát, ich archivácia a vypĺňanie dát.

Výsledok

Zjednotenie informačnej databázy, centrálna aktualizácia dát, zefektívnenie prístupu k dokumentácií ako i celkové zjednodušenie zberu informácií do jedného systému, zjednodušenie definovania prístupových práv.