Technická správa komunikácií hl. m. Praha, ČR

Vytvorenie systému mobilných dopravných informácií pre Technickú správu komunikácií hl. mesta Praha.

Zákazník

Technická správa komunikácií hl. mesta Praha je príspevkovou organizáciou spravujúcou komunikácie a inventár hlavného mesta.

Potreba

Hlavným problémom bola nedostatočná informovanosť verejnosti o stave dopravy v Prahe, neexistencia informačných kanálov, minimálne možnosti publikácie dát. Vysoká obtiažnosť získania prístupu k dopravným informáciam. Zväčša boli poskytované „roztrieštene“,alebo neboli poskytované vôbec.

Riešenie

Systém TSK hlavného mesta Prahy pod názvom "Dopravné informácie on-line" poskytuje užívateľom aktuálne dopravné informácie prostredníctvom služieb WEB, WEB pre PDA, WAP, SMS a MMS. Jedná sa o záťažové mapy hustoty prevádzky, tabuľky so stupňami prevádzky, fotografie z vybraných dopravných kamier, informácie o dopravných obmedzeniach / uzávierkách, prehľad voľných / rezervovaných / obsadených miest na parkoviskách.

Výsledok

Vďaka integrácii dopravných informácií z rôznych dátových zdrojov a ich distribúcii pre širokú verejnosť prostredníctvom rôznych informačných médií sme umožnili zjednodušenie orientácie v hlavnom meste tak, aby pobyt v ňom bol pre návštevníka jednoduchší a pohodlnejší.