eustream, a.s., Bratislava

Rozšírenie riešenia yPipe (ITIS Potrubia) o modul posudzovania rizík – Manažment rizika potrubia

 

Zákazník

Spoločnosť eustream, a.s. (doteraz známa ako SPP - preprava, a.s.) svojim názvom odzrkadľuje kľúčový predmet podnikania, ktorým je medzinárodná preprava zemného plynu, teda zabezpečenie nepretržitého toku zemného plynu na európske trhy. Spoločnosť okrem prepravy zemného plynu zabezpečuje prevádzku a údržbu kompresorových staníc a líniových častí prepravných plynovodov prostredníctvom štyroch oblastí (Veľké Kapušany, Jablonov nad Turňou, Veľké Zlievce a Ivanka pri Nitre).

Potreba

Starostlivosť o bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky plynovodov je zabezpečovaná prevádzkovým diagnostikovaním potrubia, ale aj vyhodnocovaním reálnych atribútov potrubia a vplyvov okolia. Centrálne zhodnotenie meraných aj aktuálnych údajov, ako aj možných dôsledkov poškodenia potrubia tvorí obsah riešenia pre Manažment posudzovania rizika (Risk Assessment) a následné riadenie rizík (Risk Management).

Riešenie

Projekt implementácie modelu posudzovania rizík na líniovej časti prepravného plynovodu završuje niekoľkoročnú snahu eustream, a.s. o vybudovanie komplexného informačného systému pre podporu riadenia bezpečnej prepravy plynu. Model rizika je šiestym modulom robustného riešenia yPipe. Implementáciou tohto modulu sa tak yPipe stáva štandardným systémom patriacim do skupiny produktov vo svete nazývaných Pipeline Integrity Management System (PIMS). Model rizika je postavený na medzinárodných štandardoch ASME B31.8S a CEN/TS 15173:2005. Model sleduje a vyhodnocuje 42 uvážlivo zvolených faktorov ohrozenia, zoskupených do siedmych skupín ohrozenia a možných dôsledkov.

Výsledok

Riešenie yPipe (ITIS Potrubia) rozšírené o modul posudzovania rizík neodmysliteľne pomáha analytikom eustream,a.s. identifikovať oslabené miesta potrubia a na báze stanovenia rizika bezpečnej prepravy plynu optimalizovať a cielene plánovať výkony údržby. Z pohľadu eustream,a.s., nemenej dôležitým prínosom projektu je poznanie, identifikácia a transparentné dokladovanie rizikových miest na vysokotlakových potrubiach pre potreby orgánov štátnej správy i voči medzinárodným auditom.