Elektronický strážca ako pomôcka samostatne sa pohybujúcim osobám

Eletronický strážcaElektronický strážca je určený aj pracovníkom, ktorí svoju prácu vykonávajú samostatne, bez priameho kontaktu s kolegami či nadriadenými. Pracujú tak buď z dôvodu povahy práce alebo z dôvodu požiadavky na efektivitu. Pracujú v interiéri alebo vonku a typickými príkladmi sú zamestnanci v priemyselných areáloch, na stavbách, v lesnom hospodárstve či v poľnohospodárstve. Aké riziká im hrozia závisí od ich pracovných úloh a líšia sa podľa toho, či ide o výstavbu, údržbu, opravu, kontrolu, či ostrahu. Väčšinu z týchto rizík však nemusia podstúpiť, ak sú napojení na Elektronického strážcu.

Systém eStrážca pre „osamelých pracovníkov“

Osamelý pracovník napojený na Elektronického strážcu má stále pri sebe mobilné lokalizačné zariadenie. To s pomocou GPS v pravidelných intervaloch určuje svoju polohu a s pomocou GSM siete ju odosiela na server. K serveru je cez terminál pripojený dispečer alebo dohľadový pravocník, ktorý má nepretržite k dispozícii zobrazenie polohy a stavu všetkých pracovníkov s lokalizačnými zariadeniami. V prípade potreby koordinuje zásahové zložky. V pozadí systému je manažér, ktorý dohliada na jeho fungovanie, na výkony pracovníkov aj ich dohľadu.

Bezpečnosť je všade na prvom mieste

Ak sa osamelý pracovník dostane do núdzovej situácie, podobne ako senior stlačením jedného tlačidla na svojom mobilnom lokalizačnom zariadení vyvolá alarm. Volanie o pomoc okamžite dostane dohľadové centrum, informuje zásahové zložky, ktoré vyrazia na určené miesto.

Pridaná hodnota mimo situácií núdze

Systém Elektronický strážca sa využíva aj na zrýchlenie komunikácie a lepšie plánovanie súviasiacich úloh a presunov. Osamelý pracovník svoje zariadenie používa aj na priamu hlasovú a SMS komunikáciu s dohľadovým centrom alebo s nadriadeným. Manažéri zasa majú prehľad o polohe pracovníkov pri výkone konkrétnych úloh a vedia ho využiť na lepšie plánovanie napríklad nádväzujúcich prác. Vyhodnocujú trasy a činnosti a v prípade potreby ich upravujú. Na rozsiahlych pracoviskách sa Elektronický strážca využíva aj na evidenciu polohy a pohybu pracovníkov v čase, na automatické upozornenia na opustenie určenej zóny či vstup do zakázanej alebo nebezpečnej zóny.