Nafta, a.s.

Zavedenie riešenia yCapacity – Elektronický obchodný dispečing - pre spoločnosť Nafta, a.s.

 

Zákazník

Nafta, a.s. je slovenská akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je najmä uskladňovanie uhľovodíkov v podzemných zásobníkoch a ťažba uhľovodíkov na území Slovenska. Je kľúčovým prevádzkovateľom podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a táto činnosť v súčastnosti tvorí 70% všetkých aktivít spoločnosti.

Potreba

S meniacim sa trhom s plynom sa mení aj spôsob obchodovania so skladovacími kapacitami. Nafta, a.s. potrebovala riešiť obchodný dispečing s pomocou stabilného, moderného a flexibilného systému, ktorý by zjednodušil prácu ochodným dispečerom a umožnil flexibilne zvládať nárasť obchodnej agendy. 

Riešenie

Systém TIS pozostáva z obchodného dispečerského modulu a webovej aplikácie prístupnej pre klientov aj pre širokú verejnosť. Modul automatizovane integruje údaje od zákazníkov Nafty a zabezpečuje sprehľadnenie zozbieraných údajov zobrazením v jednom pohľade. Ďalšou dôležitou funkciou dispečerského modulu je zautomatizovanie niektorých operatívnych úloh, ako napr. formálna kontrola obsahu, kontrola údajov voči preddefinovaným hodnotám alebo automatické odpovede na prijaté maily obsahujúce presne vyznačené údaje, ktoré nie sú v súlade s hodnotami definovanými dispečerom.

Výsledok

Systém TIS pomáha operátorom spracovať údaje v krátkych časových úsekoch, automatizované kontroly ich odbremeňujú od operatívnych úloh a vytvorenie štruktúrovanej bázy dát umožňuje zverejnenie informácií ako napr. prehľad nominovaných hodnôt zákazníka, stav jeho imbalančného účtu alebo agregovanú hodnotu fyzického prietoku vo webovej aplikácii TIS, čím sa spĺňajú požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.