Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava

Vytvorenie komplexného technického informačného systému ITIS pre spoločnosť SPP preprava a.s.

 

Zákazník

SPP – preprava, a. s., je prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu v dĺžke 2270 km a je dcérskou spoločnosťou SPP. Zabezpečuje prepravu zemného plynu od ukrajinskej hranice cez územie Slovenska na európsky trh, čo predstavuje 20 % z celkovej spotreby zemného plynu v EÚ.

Potreba

Problémom bola roztrieštenosť dát po jednotlivých oddeleniach zákazníka, nekomunikácia oddelení – práca na samostatných dátach, bez nazerania na dáta z rovnakého regiónu.

Riešenie

Integrovaný technický informačný system ITIS pre všetkých technických inžinierov a technikov, vstup spoločným portálom yGate umožňuje odhaľovať a modelovať rizikové miesta integrity plynovodného koridoru a optimalizovať tak výkony údržby a opráv a intervaly diagnostických kontrol a inšpekcií potrubí.

Výsledok

Riešenie prinieslo výrazné spresnenie lokalizácie porúch plynovodu, znižovanie nákladov na údržbu a bezpečnú prepravu plynu. Firma získala kvalitatívny rast komunikácie a profesionálneho poskytovania technických informácií smerom k štátnym orgánom, verejnej správy a inštitúciám Európskej únie. Zjednotili a integrovali sme údaje ponúkané jednoduchou formou využitím moderných web technológií v rámci podnikovej infraštruktúry.