Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica

Vytvorenie technického informačného systému - archívu - pre Slovenský vodohospodársky podnik.

 

Zákazník

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.

Potreba

Podnik vlastnil množstvo dokumentov, čím vznikol problém neprehľadnosti situácie v archívnych materiáloch ako i neefektívnosti informačných tokov.

Riešenie

Komplexný celoslovenský technický informačný systém pre jednotlivé povodia, ktorý zahŕňa podrobný prieskum informačných tokov, analýzu súčasného stavu a potrieb podniku z hľadiska TIS, vyhotovenie dátových skladov, vytvorenie informačnej sústavy, vytvorenie INTERNET/ INTRANET portálov, zabezpečenie prepojenia s ostatnými podnikovými IS, migráciu existujúcich údajov, ako aj zabezpečenie školení, záručného a pozáručného servisu dodaného TIS.

Výsledok

TIS napomohol sprístupniť archív pre všetkých zamestnancov, umožnil rýchlejší prístup k materiálom a ich častejšie využívanie. Zjednotený spôsob uloženia dokumentov navyše znížil riziko ich zneužitia alebo straty.