Štátna veterinárna a potravinová správa, SR

Vytvorenie komplexného Veterinárneho informačného systému VIS pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu.

 

Zákazník


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy, najvyššia štátna autorita v oblasti ochrany zdravia zvierat v Slovenskej republike. Priamo riadi 8 krajských veterinárnych a potravinových správ, 40 regionálnych veterinárnych a potravinových správ a 3 hraničné veterinárne stanice. Ďalej metodicky usmerňuje štátne veterinárne a potravinové ústavy.

Potreba

Problémom bola neprehľadnosť situácie v informačnej databáze, potreba zefektívnenia procesov kontroly a spravovania informácií. Išlo najmä o tieto oblasti:

  • VIS má predstavovať jeden spoločný systém pre všetky partnerské strany starajúce sa o zdravie a bezpečnosť zvierat na farmách a chovoch v celej krajine.
  • VIS má spájať obrovské množstvo rôznorodých a roztrúsených veterinárnych informácií do moderného, prehľadného a intuitívneho systému dostupného všetkým partnerom online kdekoľvek, vrátane práce v teréne.
  • VIS má za cieľ sprehľadniť aktuálnu situáciu na farmách a v chovoch v celej krajine a tak pomáhať predchádzať šíreniu veterinárnych nákaz.
  • VIS sa napojiť na medzinárodné veterinárne informačné systémy a prispievať tak k lepšej celoeurópskej kontrole zdravia a bezpečnosti chovaných zvierat.

Riešenie

Portálové modulárne riešenie zastrešujúce procesy plánovania a hlásenia veterinárnych činností, a to s výraznou podporou geopriestorových údajov. VIS od základov modernizuje prácu veterinárnych lekárov a posúva prácu veterinárneho dozoru štátu na najmodernejšiu informačnú a technologickú úroveň.

 

Výsledok

Jedným z kľúčových prínosov VIS je schopnosť vzájomnej integrácie s kontrolnými a informačnými systémami Európskej únie v oblasti medzinárodnej prepravy zvierat a hlásenia vyskytujúcich sa nákaz. Ďalšie kľúčové výhody, ktoré prináša VIS, sú:

  • VIS pre partnerov v spoločnom systéme: YMS Group vytvorila a zdokonalila špecializovaný veterinárny systém, ktorý podporuje účinnú spoluprácu všetkých strán starajúcich sa o zdravie hospodárskych zvierat – farmárov, veterinárnych lekárov a dozorujúceho štátneho orgánu (ŠVPS). Software s najmodernejšími parametrami umožňuje tejto trojici územne roztrúsených partnerov pracovať s vždy aktuálnymi informáciami o farmách a chovoch v krajine a zároveň plniť špecifické požiadavky legislatívy.
  • VIS ako elektronická kancelária: pre farmárov aj veterinárnych lekárov je VIS predovšetkým o posune smerom k modernému elektronickému prezeraniu a spracovaniu dát a automatizácii rutinných pracovných činností. VIS totiž obsahuje všetky informácie o prevádzkach, zdravotnom stave zvierat, pôvode a presunoch zvierat, o vzniknutých nákazách a krokoch podniknutých na ich zvládnutie. Navyše, veterinárni lekári pracujúci v teréne systém využívajú na spôsob mobilnej elektronickej kancelárie, v ktorej pripravujú vlastné plány veterinárnych činností na zverených farmách a sledujú ich plnenie. VIS im k tomu ponúka pomôcky ako napríklad automatické aktualizácie údajov o zvieratách, štandardizované číselníky vykonávaných veterinárnych činností, vedenie vlastného skladového hospodárstva lekára či automatické generovanie a odosielanie vypočítaných mesačných faktúr. Bonusom je moderný systém online zverejňovania výsledkov laboratórnych vyšetrení, ktoré si lekári môžu pozrieť priamo v systéme po zadaní výsledku zo strany laboratória.
  • VIS ako manažérsky nástroj a nástroj ochrany pred šírením nákaz: pre štátny veterinárny dozor je VIS dôležitým nástrojom riadenia, a to nielen ako zdroj aktuálnych a komplexných údajov o farmách a chovoch v krajine a o práci zmluvných veterinárnych lekárov. Nemenej významnou funkciou systému je prehľadné spracovanie výskytu nákaz. Tieto sa zobrazujú na mape v GIS a systém farmy s nákazou automaticky zaradí do ochrannej zóny. Štátny veterinárny dozor tak v reálnom čase sleduje vznik aj priebeh nákaz, môže okamžite zistiť výskyt rovnakých chorôb na rôznych farmách a lepšie i rýchlejšie rozhodovať o ďalšom postupe pri ich riešení. Navyše, automatické napojenie na dva nadnárodné informačné systémy (ADNS a Traces) posúva VIS aj do úlohy užitočného článku v celoeurópskej prevencii vzniku a šírenia veterinárnych chorôb.
  • Architektúra VIS: architektúra systému zodpovedá jeho komplexnosti, a teda okrem iného umožňuje, aby každý používateľ pristupoval len k tým údajom, ktoré potrebuje k svojej práci. Napríklad farmári majú k dispozícii údaje o svojich prevádzkach, veterinárni lekári aktívne využívajú informácie o farmách a zvieratách pri zápise svojej činnosti do systému a štátny veterinárny dozor má k dispozícii komplexný prehľad o situácii vo veterinárnej problematike. Aj vďaka tomu ostáva užívateľské rozhranie prehľadné a jeho používanie intuitívne. Systém je dostupný cez internetový prehliadač kdekoľvek a kedykoľvek. Súčasťou systému je grafický informačný systém, ktorý lokalizuje farmy a chovy, graficky znázorňuje nákazy a umožňuje orientáciu v teréne. Keďže VIS je moderný a otvorený systém, možnosť rozširovať ho či napájať na iné systémy podľa potrieb užívateľov je samozrejmosťou.