Profil osoby podľa par. 7

YMS, a.s. je v zmysle § 7 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) osobou podľa § 7 a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené ZVO.

 

Informácia podľa § 41 ZVO

Úradný názov: YMS, a.s.
IČO: 36 224 278
IČ DPH: SK 2020163090
Sídlo: Hornopotočná 1, 917 01 Trnava
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Mikuláš Szapu, predseda predstavenstva
Ing. Lucia Dubná, podpredseda predstavenstva

Predmet zákazky

Zverejnené vo VVO

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1

Dátum otvárania predmetnej časti ponuky

Dátum zverejnenia informácie

Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy 11196-MSS , 128/2013 zo 02.07.2013 otváranie časti ponúk označených ako Ostatné 15.8.2013 15.8.2013
Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy 11196-MSS , 128/2013 zo 02.07.2013 otváranie časti ponúk označených ako Kritériá 24.9.2013 24.9.2013

 

Uzatvorené zmluvy:

1. Predmet zákazky: Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy.


Dodávateľ: Qintec, s.r.o., Hajdóczyho 1, 917 01  Trnava

Dátum uzatvorenia: 11. 12. 2013

Dátum zverejnenia: 16. 12. 2013

Dátum účinnosti: 17. 12. 2013

 

2. Predmet zákazky: Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy. – Dodatok č. 1 ku zmluve 15/2013


Dodávateľ: Qintec, s.r.o., Hajdóczyho 1, 917 01  Trnava

Dátum uzatvorenia: 28.4.2014

Dátum zverejnenia: 29.4.2014

Dátum účinnosti: 30.4.2014.