A silnú politiku manažérstva kvality a služieb

YMS® považuje riadenie a zabezpečovanie kvality všetkých činností vrátanie manažérstva služieb za jeden z hlavných nástrojov pre naplnenie svojho poslania. Kvalite podriaďuje všetky vykonávané činnosti a spokojnosť zainteresovaných strán je prvoradým kritériom pre hodnotenie výslednej vnímanej kvality produktu a služby.

YMS® trvale realizuje zmeny smerujúce ku skvalitňovaniu produktov a služieb a k zvyšovaniu efektivity. Spokojnosť zainteresovaných strán, zlepšovanie kvality a plánovaný rozvoj tvoria piliere strategického smerovania YMS.

YMS® systematicky vytvára podmienky pre dosahovanie nadštandardných výkonov a flexibilného reagovania na potreby zainteresovaných strán. Tieto potreby neustále vyhodnocuje a vykonáva zmeny v súlade so získanou spätnou väzbou.

Hlavné zásady politiky kvality, riadenia služieb a bezpečnosti:

  • aktívne zapojenie všetkých zamestnancov do procesu zlepšovania systému manažérstva kvality a služieb
  • totálna zákaznícka orientácia v celom procese fungovania firmy
  • uplatňovanie zásad procesného riadenia pre všetky identifikované firemné procesy ako aj uvažovanie založené na rizikách
  • neustále zdokonaľovanie sa a zvyšovanie efektivity vo všetkých oblastiach
  • systematické inovovanie produktov a služieb na úrovni najnovších poznatkov
  • trvalé preskúmavanie a zdokonaľovanie systému manažérstva kvality a služieb
  • rešpektovanie morálnych zásad a dodržiavanie všetkých zmluvných podmienok
  • vytváranie korektných vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, dodávateľmi a investormi ako aj inými zainteresovanými stranami
  • systematické vzdelávanie podporujúce osobný a profesijný rast zamestnancov
  • udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality a služieb ako aj zabezpečenie pochopenia systému manažérstva kvality a služieb a uplatňovania na všetkých úrovniach riadenia.