Vyznávame biznis hodnoty

Spoločnosť YMS pôsobí ako konzultačná firma na trhu technických informačných systémov. Orientuje sa výhradne na priemyselný trh B2B. Jej podnikateľským poslaním je ponúkať špičkové služby, využívajúce overené najmodernejšie technológie geografických a prevádzkovo technických informačných systémov, ktoré zabezpečujú bezproblémové uspokojovanie potrieb a očakávaní náročných zákazníkov pri spracovávaní dát a integrácií informačných systémov, so zárukou najvyššej kvality.

Naša spoločnosť považuje etiku za integrálnu súčasť svojich podnikateľských aktivít.

Rozhodla sa prijať Etický kódex YMS (ďalej Etický kódex), aby jasne deklarovala svoj postoj k spoločenským a kultúrnym hodnotám a k pravidlám čestnej hospodárskej súťaže.
V duchu svojej vízie chceme byť pre svojich zákazníkov stabilným a silným partnerom v poskytovaní jedinečných komplexných služieb na globálnom trhu informačných systémov umožňujúcich zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity svojich partnerov.

Hlásime sa k spoločenskej zodpovednosti

Ktorá vyplýva z našej podnikateľskej činnosti, vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným skupinám a prijímame záväzok morálnej zodpovednosti za všetky následky, vyplývajúce z našich konaní a rozhodnutí.

Etický kódex YMS je verejne deklarovaným záväzkom našej spoločnosti dodržiavať zákony, rešpektovať ľudské práva v zmysle Deklarácie všeobecných ľudských práv, byť sociálne a ekologicky orientovaným podnikateľským subjektom.

Etický kódex má viesť k integrite myslenia, slov a konania spoločnosti. Našou povinnosťou je konať v súlade s týmto kódexom a spolupodieľať sa na vytváraní prostredia úcty, profesionality a dôvery voči všetkým ľuďom. 

Etický kódex - bod 3 

3 Zodpovednosť voči zákazníkom 

 

3.1 Naša spoločnosť vychádza z presvedčenia,
že vo sfére služieb úspech firmy stojí predovšetkým na troch pilieroch: kvalite služieb, etike pracovníkov a adekvátnej cene za služby. Nikto z pracovníkov YMS Group nesmie hazardovať s dôverou zákazníkov.

3.2 YMS sa chce stať nenahraditeľným partnerom pre svojich zákazníkov.
Víziu byť dlhodobo stabilnou spoločnosťou v oblasti geografických a prevádzkovo-technických informačných systémov môžeme naplniť len vysoko profesionálnym a etickým prístupom k zákazníkom. Kvalita, zodpovednosť, spoľahlivosť a čestnosť sú základy akejkoľvek komunikácie so zákazníkom.

3.3 Pri propagovaní ponúkaných služieb a výrobkov
našej spoločnosti používame pravdivé a komplexné informácie, aby sa zákazník mohol vždy rozhodnúť na základe faktov.

3.4 Každý zamestnanec musí mať pri všetkých svojich aktivitách na zreteli, že naša spoločnosť je orientovaná zákaznícky
a že jej ekonomická situácia a ďalší rozvoj závisia od spokojnosti zákazníkov s jej službami. Preto vo vzťahu k zákazníkom musíme všetci vychádzať z úcty k zákazníkom a urobiť všetko preto, aby zákazník bol so službami našej spoločnosti spokojný.

3.5 Správanie k zákazníkom je vždy zdvorilé, čestné a zodpovedné.
Dbáme o to, aby boli uspokojené želania a požiadavky zákazníka a vyvíjame maximálne úsilie, aby sa našlo vzájomne výhodné riešenie.

3.6 Pokiaľ nemôžeme z nejakého dôvodu splniť dohodnuté požiadavky a termíny,
neodkladne informujeme o tejto skutočnosti zákazníka a hľadáme s ním alternatívne riešenie.

3.7 Nikto z YMS nezneužíva svoje vzdelanie a poznatky
z oblasti prevádzkovo-technických informačných systémov v neprospech zákazníka, naopak hľadá také možnosti, aby sa nevýhoda zákazníka, ktorý nedisponuje adekvátnymi technickými a vedeckými poznatkami z oblasti informačných technológií, minimalizovala.

3.8 Chránime majetok našich zákazníkov a nepoškodzujeme ich dobré meno.
Všetci, ktorí sa dostanú do styku s informáciami o zákazníckej firme, považujú tieto informácie za dôverné a zabezpečia ich ochranu pred možným zneužitím v neprospech zákazníka.

3.9 Naša spoločnosť má vyhranený postoj ku korupcii a k úplatkom.
Poskytovanie úplatkov je pre zamestnancov YMS neprípustné! Nikdy nepožadujeme úplatok v akejkoľvek podobe a neprijímame dary, ktoré by nás zaväzovali zvýhodniť niektorého zákazníka alebo poškodiť vlastnú firmu s výnimkou drobných reklamných predmetov.

 

Pozn.: uvedená je len vybraná stať z Etického kódexu spoločnosti YMS.