Lesníci usporiadali druhé stretnutie používateľov GIS LSR

2. októbra 2015 -

24. septembra 2015 sa konal druhý ročník stretnutia používateľov GIS LSR. V priestoroch barokového kaštieľa v Palárikove, s dobovým interiérom umocňujúcim celkovú atmosféru, sa stretli používatelia GIS z rôznych profesií a odštepných závodov spolu so zastúpením tvorcu systému YMS.

Účastníkov na úvod privítal pán Ing. Rudolf Vido, vedúci kancelárie GR LSR, ktorý ocenil snahu lesníkov a YMS organizovať pravidelné stretnutia. Ing. Mikuláš Szapu, predseda predstavenstva YMS vyjadril hrdosť, že práve YMS dodáva GIS pre nášho dlhoročného partnera Lesy SR. Dobrú spoluprácu a spoločnú reč s YMS potvrdil aj Ing. Jozef Sámel, MBA, garant podujatia. „My, lesníci, pracujeme  v priestore a YMS myslí v priestore. Spoločný jazyk je základom našej úspešnej spolupráce. Odborníci z YMS sú na „rovnakej vlne“ a vedia, že držbár nie je údržbár“ dodáva s miernou dávkou humoru pán Sámel. Pozitívom je, že všetky skupiny používateľov (majetkári, editori, prezerači) využívajú zdokonalený GIS v praxi čoraz viac a systém zvláda narastajúci nápor aktívnych dotazov. Zástupkyňa odboru IKT Ing. Martina Brenkusová  zosumarizovala novinky na portály WebGIS (viac o novinkách sa môžete dočítať v článku o rozvoji lesníckeho mapového portálu ySpatial) a informovala o dostupnosti novej používateľskej príručky, ktorá má lesníkom pomôcť osvojiť si prácu s novými nástrojmi a funkciami systému.

Plánované aktivity v oblasti integrovanej ochrany lesa odprezentovala Ing. Alena Ábelová, vedúca odboru usmerňovania lesníckych činností, ktorá predstavila iniciatívu do budúcnosti, aby smartfón a GPS boli štandardnou súčasťou vybavenia každého lesníka. Cieľom je zaznamenávať geografické údaje s metadátami priamo v teréne, čo zvýši operatívnosť pracovníkov a odbremení ich napríklad od zápisov do služobného denníka. Okrem toho pracujú na vytvorení jednotného systému plánovania ochranny lesa, na zapracovaní databázy škodlivých činiteľov (neskôr aj atlasu) a na evidencii spotreby prípravkov na ochranu lesa priamo v systéme WebLES.

Ing. Marcela Mojžišová z odboru lesníckej politiky a certifikácie lesov porozprávala o realizovanom terénom prieskume, na základe ktorého spracúvajú mapy zobrazujúce ťažbovo-dopravné technológie a o vízii obohatiť GIS o tieto mapy. Ing. Marian Jagerčík, vedúci referátu obrany a ochrany svojou prezentáciou potvrdil, že WebGIS pomáha aj pri hasičských zásahoch nakoľko je prispôsobený pre potreby hasičov. Systém mapuje nepriechodné miesta, poskytuje dôležité informácie o prvku ako je napríklad rampa na ceste, umožňuje vykresliť plochu, kde vznikol požiar. Je cenným zdrojom dát na vytvorenie stratégie, aké hasiacie a dopravné prostriedky je vhodné použiť na miestach požiaru.

Odbornú časť zakončil odvážnou, nie však vzdialenou víziou, o tom kde bude GIS o jeden až dva roky hlavný analytik YMS pre GIS, Mgr. Slavomír Sipina. „Na základe požiadaviek a pripomienok používateľov pripravujeme vylepšenia systému v podobe vyššej transparentnosti, zdokonaleného filtrovania objektov, možnosť manipulácie s výsledkami filtrovania, prístupnejší export dát pre MS Excel, podporu hierarchie objektov, vytvorenie vlastnej mapovej kompozície. Používateľ bude pracovať iba s potrebnými vrstvami, odľahčíme ho od nástrojov, ktoré nepoužíva vo svojej práci na základe detailných rolí (napr. terénny pracovník, analytik a pod.)“ popisuje niektoré z najbližších plánovaných aktivít Slavomír Sipina.

Stretnutie používateľov pokračovalo aktívnym programom aj na druhý deň. Štefan Hudák hovoril o možnosti publikovať resp. obchodovať s geopriestorovými údajmi cez www.geoportal.sk, čo je potenciál pre lesné hospodárstvo. Poslucháčov prezentácia povzbudila k diskusii o možnostiach rozšírenia existujúceho GIS-u o nové údaje alebo funkcie. Výsledkom debaty je zápis s námetmi a požiadavkami na GIS do bližšej či vzdialenejšej budúcnosti. Na záver v krátkych príhovoroch poďakovali všetkým účastníkom za ich aktívny prístup páni Rudolf Vido a Štefan Hudák.