YMS zorganizovala prvé stretnutie používateľov TAT

30.marca 2016 -

22. marca 2016 sa konalo prvé stretnutie používateľov ySpatial, geografického informačného systému (GIS) a Správy registratúry ADMIS z Trnavskej teplárenskej spoločnosti (TAT). YMS ho zorganizovala po dvoch rokoch úspešnej spolupráce. Zúčastneným ukázala ako systémy používajú v súčasnosti a predstavila im pokročilé funkcie ySpatial, ktoré každodenne v praxi využívajú lesníci zo štátnych podnikov Lesy Slovenskej Republiky (LSR) a Vojenské lesy a majetky (VLM).  

Na úvod stretnutia privítal účastníkov projektový manažér YMS, Štefan Hudák. O odbornú časť programu sa postarali analytici z YMS. Hlavnú tému: „GIS v podmienkach Trnavskej teplárenskej  teraz a v budúcnosti“ odprezentovala Silvia Horňáková, biznis analytička systému ySpatial. Na začiatku sa vrátila do roku 2014, kedy sa v TAT rozhodli pre implementáciu najnovšej verzie systému od YMS. Požadovali modernejšie a inovatívnejšie riešenie, ktoré bude otvorené zmenám a umožní jednoduché rozšírenie funkcionalít, dátového modelu a rýchly prístup k informáciám.

Dnes majú používatelia k dispozícii GIS, ktorý im ponúka prehľadné zobrazenie priestorových informácií vo forme mapových vrstiev ako aj identifikáciu objektov v mape s ich atribútovými údajmi. Obsahuje jednoduché nástroje na prácu s mapou a špecifické funkcie ako trasovanie, pozdĺžny rez potrubia, či výpočet objemu média pre vypúšťanie. Teplárom tak pomáha riešiť „pracovné situácie“ - plánovanú odstávku a havarijný stav SCZT (systém centrálneho zásobovania teplom).

Nový GIS je rozšírený aj o súradnicu „Z“ (nadmorská výška) a reálne dvojrúrové zobrazenie. Ich doplnenie YMS  realizovala v rámci pilotného projektu pre dve trnavské sekcie: Tajovského a Gejzu Dusíka - Tajovského. Na nich demonštrovala, že úložisko je schopné ukladať  súradnice „Z“ v geometrii objektov, nie je len v atribúte, teda vo forme popisu, čo predstavuje významný potenciál pre využitie  momentálne nedostupných technológií. V najbližšom období YMS plánuje pokračovať v aktualizácii SCZT prechodom na dvojrúrový systém ako aj v dopĺňaní dátovej základne. Do systému zapracuje porealizačné zamerania rekonštruovaných a nových prípojok SCZT.

Druhý prezentujúci bol Tomáš Mišoviš, biznis analytik YMS, ktorý predstavil systém správy registratúry ADMIS. Popísal šesť základných modulov a agendy systému s dôrazom na ich význam a funkcie. V praxi užívatelia využívajú moduly registratúry na zaznamenávanie prijatej a odoslanej pošty, evidenciu záznamov, vkladanie spisov do registratúrneho plánu, ukladanie vybavených spisov do ukladacích jednotiek, či ako archív. Agendy im slúžia na zápis komunikácie medzi používateľom a zákazníkom, evidenciu zmlúv, objednávok, či riadiacich aktov ako sú oznámenia a príkazy generálneho riaditeľa. Pridanou hodnotou registratúry je integrácia so systémom GIS a Digitálnym archívom. Vďaka prepojeniu si užívatelia prezerajú okrem technickej dokumentácie objektu aj jeho polohu v mape a to jednoduchým stlačením tlačidla „Zobraziť objekt v GIS“.

Na záver prebehla medzi účastníkmi diskusia. Technici potvrdili, že uvedené systémy sú pre nich prínosom a vítajú ich plánovaní rozvoj.