Mapový integračný plug-in beží v lesníckej praxi

8. januára 2018 - 

V minulosti používal lesník (v podniku LESY Slovenskej republiky, š.p.) pre prácu s priestorovými údajmi výhradne papierové mapy. V súčasnosti má k dispozícii komplexný geografický informačný systém o lese s množstvom pokročilých funkcionalít a mapových vrstiev. Ale čo ak v niektorých činnostiach lesníka hrá mapa „druhé husle“? 

Nie je ťažké si predstaviť situáciu, kedy v mapovom okne úplne postačí zamerať si niekoľko susediacich porastov na zvolenom podklade napr. obrysovej mapy, alebo konkrétnu parcelu na podklade ortofotomapy. Vo WebGIS-e to znamená zapnúť si príslušné vrstvy a použiť atribútový filter. V prostredí mimo WebGIS spĺňa túto predstavu jednoduché mapové okno, vyvolané na požiadanie, ktoré nazývame integračný mapový plug-in, čiže akýsi zásuvný mapový modul v externom informačnom systéme, ktorý na základe jednoznačných identifikátorov žiadaných objektov tieto zameria tak, že užívateľ vidí požadovanú mapu bez nutnosti posunov a zmeny mierky mapy.

Bez prvotnej myšlienky to nejde

V roku 2013 pri budovaní novej generácie GIS-u prišiel projektový tím s potrebou poskytovania priestorových údajov nielen do aplikácie WebGIS, ale aj do ďalších lesníckych aplikácií, ako napr. do WebLES alebo KRPK (Kalkulácie, rozpočty, plánovanie a kontroling), ktorých úlohou je evidovať a spracovávať alfanumerické dáta.  Prvotná myšlienka integrácie GIS-u s inými informačnými systémami formou výmeny informácií na úrovni objektov bola po realizácii niekoľkých stretnutí LSR s dodávateľskými spoločnosťami nahradená univerzálnejším riešením, ktoré vychádzalo viac z procesného hľadiska. Vznikla koncepcia integračného mapového zásuvného modulu (plug-in), ktorého jadro tvorí mapa. Boli definované základné procesy pre využitie mapového zásuvného modulu v tzv. „neGISových“ aplikáciách, ktoré pracovníci LSR používajú.

 1. Zobrazenie mapovej kompozície a zameranie objektov v mape.
 2. Interaktívny výber objektov z mapy.
 3. Editácia objektov a to tak, že geometria editovaného objektu je vždy uložená v „materskej databáze“.

Ako môže pomôcť plug-in lesníkovi?

Pri implementácii mapového plug-inu bol kladený dôraz na zachovanie prvotnej myšlienky, priniesť jednoduché mapové rozhranie do už zabehnutých informačných systémov. Takto si už napr. pracovník výroby nemusí otvárať WebGIS, aby zistil priestorové vzťahy o porastoch alebo zakreslil ťažbové prvky. Rovnako ako si držbár nemusí najprv vyfiltrovať pozemok vo WebGIS-e, aby ho následne rozdelil, napr. v prípade delimitácie.

Plug-in pokrýva viacero scenárov vytvorených na základe zaužívaných pracovných procesov zamestnancov. V prvom rade ide o riešenie, ktoré je možné ako malé či väčšie mapové okno vložiť do akejkoľvek webovej alebo desktopovej aplikácie. Ďalej sa používa na otvorenie rôznych mapových kompozícií, ktoré v závislosti od procesu obsahujú požadovanú podkladovú mapu (porastová, obrysová, ortofoto) a tiež doplnkové mapové vrstvy (parcely, JPRL), nad ktorými je možné získať v mape podrobnejšie popisné informácie. Každá mapová kompozícia poskytuje možnosti orientácie v priestore pomocou meraní vzdialeností a výmer pre ľubovoľne zakreslené geometrie.

Ďalšie základné funkcie tvoria zameranie objektu z GIS-u alebo zameranie ľubovoľnej geometrie dodanej z externého systému, ako aj možnosť úpravy výberu objektov, napr. v prípade prípravy ťažbovej karty a s tým súvisiaceho zoznamu porastov, upresneného na základe priestorových vzťahov identifikovaných z mapy.

V rámci pokročilých funkcií bola identifikovaná hlavne potreba editácie geometrie, či už z pohľadu zakreslenia, napr. približovacích trás v pláne ťažby alebo preberania geometrie pozemku z vrstvy katastra nehnuteľností, prípadne rozdeľovania a zlučovania geometrií pozemkov.

Praktické využitie mapového plug-inu pre lesníka realitou

S prechodom aplikácie Pozemkár na webovú technológiu sprístupnil implementačný tím pripravený a plne funkčný mapový plug-in v novej verzii webPozemkár. Procesy, ktoré plug-in pokrýva v každodennej činnosti držbára, je hneď niekoľko:

 1. Prináša mapu do tabuľkovej aplikácie bez potreby práce vo WebGIS-e.
 2. Poskytuje používateľovi niekoľko zautomatizovaných operácií, ako napr. zapnutie príslušných vrstiev pre daný úkon (ortofoto, KN, porasty), zameranie mapy priamo na záujmové územie podľa vybranej vety z evidencie pozemkov.
 3. Zameranie pozemku v mape na podklade ortofotomapy a údajov KN.
 4. Zameranie pozemku v mape na podklade porastovej mapy.
 5. Poskytuje nástroje pre zakreslenie a editáciu geometrie pozemku priamo v prostredí webPozemkár.
 6. Zjednodušuje vytvorenie nového pozemku prebratím jeho geometrie z inej mapovej vrstvy (parcela C, JPRL), bez náročného zakreslenia jednotlivých lomových bodov hranice pozemku.
 7. Umožňuje rozdeliť geometriu pozemku na viac menších pozemkov.
 8. Umožňuje zlúčiť dva a viac pozemkov do jedného pozemku nielen funkciami webPozemkára na tabuľkovej úrovni, ale aj na úrovni samotnej geometrie.

Taktiež aplikácia WebLES prišla nedávno v projekte Integrovanej ochrany lesa s vylepšeniami, ktoré využívajú prácu s mapou, čiže prácu s mapovým plug-inom. V rámci evidencie odchytov ide hlavne o možnosť zakreslenie existujúcich odchytových zariadení a úpravu ich polohy v mape.

A čo ďalej?

Mapový zásuvný modul sa osvedčil ako prínosné riešenie pre prácu s mapou na rôznych úrovniach pracovnej činnosti lesníkov. Riešenie má však naďalej široký potenciál. Jeho ďalší rozvoj ako aj implementácia v ďalších systémoch LSR môže priniesť skvalitnenie a uľahčenie práce. Využitie mapového plug-inu je tiež navrhované v procese plánovania ťažby v KRPK a veľký potenciál má aj jeho nasadenie v ekonomickom informačnom systéme, napr. pri identifikácii HIM.

 

Uvádzame pôvodné znenie článku, ktorý vyšiel v novembrovom vydaní časopisu Lesník.