Možnosti využitia GPS lokalizácie v priemysle

1. novembra 2012 - 

GPS je všeobecne známy navigačný systém, ktorý sa v posledných rokoch začína čoraz viac využívať aj na lokalizáciu, teda zisťovanie presnej pozície osôb či predmetov so zariadením vybaveným GPS prijímačom. Pôvodne vojenský systém nachádza pomerne široké využitie aj v priemysle a jednou z oblastí, ktorej prináša najviac úžitku je tzv. „problém osamelého pracovníka“.

„Osamelý pracovník“ je človek, ktorý vykonáva pracovné úlohy samostatne, bez priameho osobného kontaktu s kolegom či nadriadeným, či už z dôvodu povahy práce alebo z dôvodu požiadavky na efektivitu práce. Miesto výkonu práce môže byť v interiéri alebo exteriéri a typickými príkladmi sú pracovníci v rozsiahlych priemyselných areáloch, na líniových stavbách, čiastočne aj v lesnom hospodárstve či v poľnohospodárstve.

Riziká práce osamote sú závislé od konkrétnych pracovných úloh a činností, líšia sa podľa toho, či ide o výstavbu, kontrolu, údržbu a opravu, prípadne ostrahu. Väčšinu z nich je možné eliminovať pomocou uceleného systému pre podporu osamelých pracovníkov.

Systém pre podporu osamelých pracovníkov

Systém pre podporu osamelých pracovníkov je ucelený systém založený na prepojení a spolupráci medzi jednotlivými užívateľmi a prvkami systému, s využitím moderných technológií (GPS, GSM). Takýmto systémom je napríklad aj slovenský systém Elektronický strážca.

„Osamelý pracovník“ má stále pri sebe mobilné lokalizačné zariadenie, ktoré pomocou GPS v pravidelných intervaloch určuje svoju polohu, a pomocou GSM siete ju odosiela na server. Serverová časť tvorí základ systému, prijíma informácie z lokalizačných zariadení, spracováva a ukladá ich. K serveru je cez terminál pripojený dispečer, t.j. pracovník dohľadového centra, ktorý má nepretržite k dispozícii prehľadné zobrazenie polohy a stavu všetkých lokalizačných zariadení. V zálohe sú zásahové zložky, pripravené na výjazd v prípade potreby. V pozadí systému je riadiaci pracovník, resp. manažér, ktorý dohliada na fungovanie systému, na výkon práce osamelých pracovníkov ako aj pracovníkov dohľadového centra.

V prípade núdzovej situácie osamelý pracovník stlačením jedného tlačidla na svojom mobilnom lokalizačnom zariadení vyvolá alarm, žiadosť o pomoc sa okamžite zobrazí na termináli v dohľadovom centre. Pracovník dohľadového centra informuje zásahové zložky, ktoré vyrazia na pomoc osamelému pracovníkovi v núdzi.

Systém je užitočný aj mimo núdzových situácií, umožňuje priamu hlasovú a SMS komunikáciu medzi osamelým pracovníkom, pracovníkom dohľadového centra, riadiacim pracovníkom... Pridanou hodnotou je zlepšenie prehľadu o polohe a pohybe pracovníkov pri výkone pracovných úloh a činností.

Pridaná hodnota lokalizácie pre biznis

Informácia o skutočnej polohe pracovníkov má pridanú hodnotu pri riadení výkonu práce, pri optimalizácii presunov a plánovaní následnosti pracovných úloh. Keďže poskytuje prehľad v čase a umožňuje vedenie evidencií, manažéri s pomocou súhrnných dát vyhodnocujú trasy a činnosti, a v prípade potreby ich optimalizujú. Kontrola dodržania plánovanej trasy a času je užitočnou funkciou pre overenie polohy a pohybu pracovníkov v čase v prípade potreby.

Na rozsiahlych pracoviskách a v prípade outsourcingu či výkonu prac. úloh pracovníkmi tretích strán je možné sytém využiť aj na evidenciu polohy a pohybu pracovníkov v čase, nastaviť automatické upozornenia na opustenie určenej zóny či vstup do zakázanej zóny.

Hlavné prínosy pre užívateľov:

»         zvýšenie bezpečnosti pracovníkov pri práci osamote, na odľahlých miestach, na miestach so zvýšeným rizikom, so sťaženým prístupom.

»         zníženie psychickej záťaže pracovníkov pri práci vďaka vedomiu, že majú v prípade potreby pomoc na dosah ruky

Hlavné prínosy pre pre majstrov / vedúcich pracovných skupín:

»         vedomie, že v prípade núdze má pracovník možnosť privolať si pomoc

»         urýchlenie pomoci v prípade núdzovej situácie

»         presná znalosť počtu a polohy pracovníkov v prípade mimoriadnej situácie

»         zlepšenie pracovnej disciplíny vďaka psychologickému efektu „dohľadu“

»         prehľad o pohybe pracovníkov v čase

»         možnosť zobrazenia aplikácie na mobilnom zariadení (napr. smart phone, tablet...)

Hlavné prínosy pre manažérov

»         zníženie počtu pracovníkov potrebných na vykonanie určitých úloh

»         splnenie bezpečnostných noriem moderným a efektívnym spôsobom

»         zvýšenie výkonnosti a efektivity vďaka psychologickému efektu „dohľadu“

»         optimalizácia opakovaných trás pracovníkov

Záver

S využitím moderných technológií je možné zvýšiť bezpečnosť pracovníkov pri plnení pracovných úloh osamote. Kvalitná biznis analýza, implementácia uceleného systému a následná optimalizácia procesov prináša výhody v podobe zlepšenia prehľadu o polohe a pohybe pracovníkov, zlepšenia pracovnej disciplíny a zvýšenia efektivity výkonu práce.

Článok vyšiel v časopise Infoware v čísle 11/2012 

Autor: 
Ing. Peter Štefún, YMS, a.s.