Výbušné zóny a ich prezentácia v GIS a v teréne

31. marca 2010 - 

Súčasťou každodennej práce zamestnancov spoločnosti eustream, a.s., ktorí sa starajú o bezpečnosť a spoľahlivosť zariadení prepravnej sústavy, je práca s Integrovaným technickým informačným systémom ITIS, ktorý sa stal dôležitým zdrojom informácií potrebných pri výkone údržby. Jednotlivé dáta prichádzajú do databázy systému z rôznych zdrojov; zadávajú ich samotní používatelia systému, ktorí k nemu pristupujú prostredníctvom jednotlivých aplikácií - cez klientov GIS systému, ECM systému, alebo cez rozličné profesijné aplikácie. Iné dáta pritekajú cez integračné rozhranie zo systému SAP, prípadne z iných systémov. Počas viac ako 10 rokov budovania jednotnej databázy systému ITIS sa výrazne rozšírilo nielen množstvo dát, ale významne sa zlepšila aj ich kvalita a vypovedacia schopnosť. Ale dáta nie sú len čísla. Na to, aby dostali zmysel a aby ich príslušná interpretácia bola šitá na mieru pracovníkom, ktorí pri výkone údržby využívajú informácie v nich ukryté, slúžia jednotlivé aplikácie. Vďaka nim každá pracovná úloha, každá činnosť v údržbe sa pozerá na dáta z iného uhla. A tak sú tie isté dáta interpretované raz ako geografické informácie s polohou jednotlivých zariadení, inokedy je výhodnejší pohľad cez technologické schémy. Na neštruktúrované dáta, digitalizované výkresy a textové dokumenty sa možno pozerať prostredníctvom Content Managera. Na posudzovanie rizík vyplývajúcich z vyhodnotenia obsahu dát slúži aplikácia Model potrubného rizika. Samotných aplikácií, a teda aj rôznych pohľadov na dáta je niekoľko, rovnako ako je aj množstvo procesov v činnosti údržby podporovaných uvedenými informáciami.

Na prvom mieste je bezpečnosť práce

Ak tvrdíme, že každá pracovná pozícia si vyžaduje iný pohľad na dáta v databáze, otázka bezpečnosti sa týka všetkých pracovníkov, ktorí prichádzajú s technickými zariadeniami prepravnej sústavy do styku. Bez ohľadu na to, či ide o zamestnancov spoločnosti eustream, a.s., alebo o zástupcov dodávateľských firiem a organizácií. Projekt zapracovania informácií o výbušných zónach do databázy systému ITIS a ich následného využitia sa realizoval v roku 2008 na podnet oddelenia odborných prehliadok a skúšok sekcie technického a kompetenčného centra spoločnosti eustream, a.s., v Nitre. Vychádzal z nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí, podľa ktorej je zamestnávateľ povinný najmä: 

 • vykonať prevenciu ochrany pred výbuchom technickými a organizačnými opatreniami,
 • prehodnocovať prijaté preventívne a ochranné opatrenia pred výbuchom,
 • posudzovať riziko výbuchu,
 • klasifikovať priestory s výbušným prostredím,
 • prijať osobitné opatrenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Pre každý objekt prepravnej sústavy má prevádzkovateľ eustream, a.s., spracovaný Protokol o určení vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia podľa STN  33 2000-5-51:2007 a o určení priestorov s nebezpečenstvom výbuchu podľa STN EN 60079-10: 2004 a nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z.z. Jedným z výstupov z tohto protokolu je aj určenie a grafické zakreslenie výbušných zón (obr. 1) v okolí technických zariadení, v ktorých priestoroch môže počas normálnej prevádzky vzniknúť výbušná atmosféra, zložená zo zmesi výbušných látok vo forme plynu, pary alebo hmly so vzduchom. Zóny sú prenesené do geografickej databázy systému ITIS. Sú rozdelené do troch kategórií: Zóna 0, Zóna 1, resp. Zóna 2 podľa pravdepodobnosti výskytu a času trvania výskytu výbušnej atmosféry vo vymedzenom priestore. Takto sú pripravené na využitie v rôznych priestorových oblastiach všetkým pracovníkom, ktorí sú používateľmi systému ITIS. Pre tých zamestnancov eustream, a.s., ktorí nemajú prístup do ITIS, sú protokoly a výkresová dokumentácia zverejnené v Microsoft Outlook vo Verejných priečinkoch. Takto je zabezpečená dostupnosť riadenej verzie.

Samotná informácia uložená v systéme však nie je postačujúca, pretože sa týka všetkých osôb, ktoré sa pohybujú v priestore, v ktorom sa miesta s možným výskytom výbušnej atmosféry nachádzajú. Z toho dôvodu sa vytvorili na základe údajov uložených v databáze informačné tabule (obr. 2), ktoré sú priebežne umiestňované na viditeľnom a každému pracovníkovi, ktorý sa nachádza vnútri objektu, dostupnom mieste. Tieto tabule obsahujú:

 • Situačnú mapu objektu s fotografickým podkladom.
 • Grafické zobrazenie všetkých zón s možným výskytom výbušnej atmosféry, farebne rozlíšené podľa kategórie.
 • Legendu s vysvetlením významu jednotlivých zón.
 • Zoznam ochranných opatrení, ktoré je potrebné dodržiavať pri práci vo vyznačených priestoroch.

Tabule s väčšími rozmermi boli spracované pre kompresorové stanice (KS) - obr. 3, ktoré obsahujú navyše aj zakreslenie priestorového šírenia výbušnej atmosféry v okolí jednotlivých typov zariadení.

Prínosy nového prístupu 

Využitie informačných tabúľ o lokalizácii a závažnosti výbušných zón v areáloch technologických objektov spoločnosti eustream, a.s., má tieto prínosy:

 • informácia sa nachádza na vstupnom mieste a je viditeľná pre každú osobu, ktorá vchádza do objektu,
 • zrozumiteľne a zreteľne ukazuje lokalizáciu výbušných zón, ich závažnosť,
 • pripomína ochranné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať vo výbušnom prostredí,
 • existencia všetkých základných informácií v databáze umožňuje jednoduché zhotovenie novej tabule pri každej zmene významnej z hľadiska zabezpečenia BOZP.

Rozmiestňovanie tabúľ prebieha na určených miestach postupne od konca roku 2009. Po ročnej skúšobnej dobe vyhodnotia pracovníci oddelenia odborných prehliadok a skúšok ich prínos tak pre zamestnancov eustream, a.s., ako aj pre zamestnancov dodávateľov a zmluvných partnerov.

Článok vyšiel v časopise Slovgas 3/2010 

Autori:
Ing. Ľuboš Hegedüš, eustream, a.s.
*RNDr. Jozef Izakovič, YMS, a. s.
Ing. Marcel Balontay, eustream, a. s.