Výsledky výskumu YMS a Eustream publikoval Slovgas aj Plyn

9. mája 2014 - 

Výskumný tím zložený z predstaviteľov eustream, a.s., YMS, a.s. a nezávislých expertov publikoval výsledky dvojročnej štúdie efektívnosti protikoróznej ochrany (PKO) v oblastiach s pôsobením striedavých prúdov. Projekt mal za cieľ spresniť merania účinnosti PKO na miestach kde sa plynovodné potrubia krížia s inými sieťami, identifikovať a otestovať najspoľahlivejšiu možnú metódu merania a odporučiť spôsob zapracovania údajov do existujúceho systému na riadenie rizika na potrubiach. 

V prvej fáze projektu výskumný tím analyzoval možné meracie metódy, určil potrebné prístroje, identifikoval postup merania a lokalizoval miesta meraní v teréne. V druhej fáze s pomocou vybranej metódy vykonal merania na 25 rôznych miestach kríženia po celom území Slovenska. Analýzou výsledkov meraní formuloval preferovaný spôsob merania vrátane jeho reálnych obmedzení a určil potrebné hardvérové aj softvérové vybavenie.

Vybrané výsledky projektu nájdete v aprílovom čísle časopisu Slovgas a členovia výskumného tímu ich prezentovali aj na konferencii SPNZ, Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa, ktorá sa konala 23. apríla 2014 v Žiline.