Spoločnosť eustream zaviedla online riadenie posádok

30. septembra 2011 - 

Spoločnosť Eustream nedávno zaviedla elektronickú komunikáciu medzi riadiacimi pracovníkmi údržby líniovej časti plynovodu a technickými posádkami, ktoré denne vykonávajú údržbu a opravy po celom území Slovenska. Čo slovenskému prepravcovi plynu prinesie investícia do nového systému?

Práca v teréne

Spoločnosť Eustream prevádzkuje prepravný plynovod pozdĺž celého územia Slovenska. Práca údržby v teréne je dôležitou súčasťou prevádzky a v každej z piatich geografických oblastí pracuje sedem posádok. Technici telemetrie kontrolujú a udržiavajú signalizačné zariadenia, technici protikoróznej ochrany stanice katódovej ochrany a diaľkovodné posádky kontrolujú objekty a prípadné úniky plynu. Tieto činnosti sa vykonávajú každý deň v teréne, posádky plnia pravidelné úlohy a riešia operatívne záležitosti.

Pred zavedením online komunikačného systému posádky každý týždeň na centrálnom dispečingu preberali plán práce a potrebné podklady. Po ukončení práce sa na dispečing vracali vyplniť pracovné výkazy. Minimálne dvakrát týždenne tak merali autom cestu na centrálny dispečing a časť pracovnej doby trávili administratívou.

Okrem toho v systéme chýbala možnosť riadiť dennú operatívu. K tej patrí prispôsobovanie denných plánov zmenám počasia, práceschopnosti členov posádok  a prevádzkovým podmienkam. Ak sa vyskytli neočakávané udalosti, posádka pokyny preberala znovu osobne na dispečingu.

Posádky a dispečeri online

Eustream zjednodušil prácu v teréne investovaním do online riadenia mobilných posádok. Spojil dispečerov a technikov v reálnom čase cez dispečerskú obrazovku (plachtu) a mobilné zariadenia.

Dispečeri teraz riadia svoje posádky online. Podľa potreby operatívne presúvajú úlohy v plánovacom kalendári. Zasielajú im denný plán práce elektronicky spolu so všetkými potrebnými údajmi a dokumentami. Majú prehľad o tom, na akých úlohách posádky práve pracujú a koľko práce im v daný deň ešte ostáva. Pokiaľ sa vyskytne neočakávaná úloha, vedia ju ihneď elektronicky prideliť najbližšej, prípadne najmenej vyťaženej posádke.

Rovnaký princíp platí aj pre posádku, ktorá denné úlohy riadi elektronicky pomocou mobilného zariadenia. Elektronicky časuje trvanie práce na úlohe, zaznamenáva splnenie úlohy, nahlasuje prípadné zistené závady, nahráva audiozáznamy a získava fotodokumentáciu. Po skončení práce systém automaticky uloží výkaz práce a synchronizuje ho s firemným technickým systémom SAP PM.

Čo systém prinesie

Od mobilného systému sa okrem praktického zjednodušenia práce očakáva úspora nákladov a väčšia efektivita práce. Je to vďaka online komunikácii medzi dispečingom a posádkami, úspore času na presuny a administratívu a skutočnému prehľadu o tom, čo presne každá posádka v danom momente robí a koľko jej to trvá.

Nižšie náklady

Online preberanie úloh posádke usporí približne 4 hodiny pracovného času a 50 najazdených kilometrov týždenne. Pre 30 posádok to ročne predstavuje okolo 10 tisíc človekohodín a 70 tisíc najazdených kilometrov. Pokyny k havarijným zásahom dostane posádka online, a tak sa okamžite presunie na miesto zásahu. Ak by každá posádka takto zasiahla raz týždenne (pri úspore 1 hodiny a 25 najazdených kilometrov), dá sa ročne usporiť 2500 človekohodín a 36 tisíc najazdených kilometrov. Vyradenie papierových pracovných pokynov ročne usporí tisíce strán papiera a zodpovedajúce množstvo spotrebného materiálu (tonery, opotrebovanie tlačiarne).

Lepšie využitie pracovníkov

Podobne vyčísliť by sa dali aj úspory z efektívnejšieho využitia pracovného času. Pracovať sa začína s prevzatím prvej úlohy, končí sa posledným spätným hlásením. Majster počas dňa zasahuje do plánu tak, aby sa úlohy plnili čo najefektívnejšie a odstránili sa nepotrebné presuny.

Technici sa v pracovnom čase venujú výhradne údržbe. Väčšinu údajov zadávajú stláčaním tlačidiel, urobia menej chýb a schvaľovanie úloh u majstra je jednoduchšie. Aplikácia v mobilných zariadeniach je ergonomická s dôrazom na minimum ručných zásahov. Ovláda sa jedným prstom a využíva možnosť získavať audio a video prílohy z terénu.

Posádky majú k dispozícii všetky svoje úlohy, a tak sa vedia podľa situácie rozhodnúť, ktoré práce a v akom poradí vykonajú. Práca s mobilnými zariadeniami nie je náročná a pomôže technikom zvyknúť si na prácu s modernými technológiami.

Odhad v číslach

Presná, hlavne finančná, analýza bude možná až po určitom čase, odhaduje sa však, že Eustream ročne usporí okolo 10 tisíc človekohodín a služobné vozidlá najazdia o 100 tisíc kilometrov menej.

(c) energia (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)