Výskumný tím Eustream a YMS publikoval výsledky projektu protikoróznej ochrany

15. máj 2014 - 

V rokoch 2012 – 2013 spoločnosť eustream, a.s. investovala do výskumu v oblasti protikoróznej ochrany (PKO) na líniovej časti prepravného plynovodu. Projekt mal za cieľ spresniť merania účinnosti PKO na vybraných miestach a navrhnúť ich zapracovanie do systému hodnotenia rizika na potrubiach. Presnejšie údaje totiž ušetria nemalé finančné prostriedky efektívnejším nastavením PKO. 

Kríženie sietí a protikorózna ochrana

Podzemné plynovodné potrubia sú v oblastiach kríženia s vysokonapäťovými alebo železničnými vedeniami vystavené, okrem ďalších vplyvov, aj pôsobeniu ich striedavých prúdov. Nadzemné elektrické vedenia tak potenciálne narušujú účinnosť PKO, pretože ovplyvňujú striedavý prúd, ktorý ochraňuje oceľové potrubia pred koróziou. Meranie týchto rušivých účinkov je však v praxi veľmi komplikované, pretože prúdy sa navzájom ovplyvňujú v rôznej miere a intenzite, závislej od mnohých meniacich sa externých faktorov.  

Úlohy a výsledky

Dvojročný výskum, na ktorom spolupracovalo viacero odborných partnerov, zahŕňal 16 čiastkových úloh. Jeho hlavným cieľom bolo spresniť meranie vypínacieho potenciálu EOFF v oblastiach kríženia línií, identifikovať a otestovať najspoľahlivejšiu možnú metódu jeho merania a odporučiť spôsob zapracovania údajov do existujúceho systému na riadenie rizika na potrubiach - ITIS.

V prvej fáze projektu výskumný tím analyzoval možné meracie metódy, určil potrebné prístroje, identifikoval postup a lokalizoval miesta meraní v teréne. V druhej fáze s pomocou vybranej metódy vykonal merania na 25 rôznych miestach kríženia po celom území Slovenska. Analýzou výsledkov formuloval preferovaný spôsob merania vrátane jeho reálnych obmedzení a určil potrebné hardvérové aj softvérové vybavenie.

Vybrané výsledky výskumu tím publikoval v časopisoch Plyn aj Slovgas pod titulkou „Niektoré skúsenosti zo zberu dôležitých údajov KAO prepravnej sústavy plynovodov v oblastiach s pôsobením striedavých prúdov“. Členovia výskumného tímu ich prezentovali aj na konferencii SPNZ, Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa, ktorá sa konala 23. apríla 2014 v Žiline. 

Článok sme pripravili pre portál www.energia.sk.