yCapacity pomáha NAFTE presadiť sa v európskom rozmere

10. februára 2014 - 

Klienti NAFTA a.s. dnes môžu využiť všetky obchodné príležitosti, ktoré sa im naskytnú. Či už potrebujú okamžite navýšiť skladovaciu kapacitu nad rámec zmluvy, zmeniť odovzdávaco-preberací bod alebo rýchlo previesť plyn v zásobníku, obchodní dispečeri sú pripravení. Vďaka modernému elektronickému dispečingu yCapacity z dielne YMS, na ktorom sa aj počas roku 2013 veľa pracovalo.

Na súvislosti sme sa opýtali pána Petra Boycheva, šéfa obchodného dispečingu NAFTA a.s.

Čo je kľúčovou úlohou obchodného dispečingu?

Komunikácia so zákazníkmi pri každodennom plnení skladovacích zmlúv, pri poskytovaní doplnkových skladovacích produktov podľa potrieb klientov a vedenie ich skladovacích účtov. 

Ako dnes pracuje obchodný dispečing s dispečingom technickým?

Úlohou technického dispečingu je zabezpečiť, aby cez body, ktoré spájajú zásobník Nafty s distribučnou a prepravnou sieťou každý deň pretieklo toľko plynu, o koľko zákazníci v ten deň požiadajú. Technici a obchodníci si preto informácie vymieňajú každý deň vo viacerých krokoch. Obchodný dispečing do 15:00 technikom nahlási očakávaný stav agregovaných fyzických prietokov na ďalší deň. Ten sa počas aktuálneho dňa zmení podľa toho, ako sa zmenia denné požiadavky zákazníkov. Obchodný dispečer požiadavky celý deň prijíma vo forme nominácií a renominácií, kontroluje či sú v súlade so skladovacími zmluvami, matchuje t.j. zosúlaďuje ich s operátormi nadväzujúcich plynárenských sieti a následne pošle technickému dispečingu upravenú agregovanú hodnotu. Technický dispečing potvrdí, že dané čísla sú technicky realizovateľné a proces komunikácie končí u zákazníka, ktorému obchodný dispečing potvrdí akceptáciu jeho nominácie.

Ako teda vyzerá bežný pracovný deň obchodného dispečera?

Plynárenský deň začína o 6:00 a končí nasledujúci deň o 6:00. Tomu sú prispôsobené aj pracovné smeny dispečerov. Na začiatku dňa musí dispečer alokovať zemný plyn sprocesovaný za predchádzajúci plynárenský deň, aktualizovať skladovacie účty klientov a odchýlkové účty s nadväzujúcimi sieťami. Od 6:00 do 16:00 neustále prebieha renominačný proces pre aktuálny plynárenský deň. Zároveň o 15:00 začína nominačný proces pre nasledujúci plynárenský deň. Popri tejto činnosti obchodný dispečer vykonáva aj ďalšie aktivity ako poskytovanie doplnkových skladovacích produktov, spracovanie denného reportingu, colné úkony spojené so skladovaním zemného plynu a iné. Nepretržitá prevádzka obchodného dispečingu je zabezpečená cez noc pracovnou pohotovosťou dispečera. Ten sa môže kedykoľvek aj z domu napojiť na Informačný Systém Obchodného dispečingu a riešiť vzniknuté situácie.

Pred liberalizáciou trhu s plynom však obchodovanie prebiehalo inak?

Portfólio našich zákazníkov nebolo rozsiahle, obchodovali sme možno s dvomi silnými hráčmi na trhu. Skladovacie kontrakty boli iba sezónneho charakteru, nemenil sa ich počet ani typ a renominačné práva zákazníkov boli značne oklieštené. Obchodná agenda skladovacích zmlúv bola jednoduchá a dokázal ju aj faxom vybaviť technický dispečing.

To sa však po liberalizácii rýchlo zmenilo?

Teraz je situácia diametrálne odlišná. Na trh vstúpili ďalší hráči a počet klientov sa nielen významne zdvihol, ale sa aj priebežne mení. K silným hráčom pribudli aj drobní klienti, pri ktorých je však rozsah práce rovnaký. Navyše má väčšina klientov viacero kontraktov s rôznymi podmienkami a poskytujeme im aj viac služieb. Zvýšili sa požiadavky na kvalitu skladovacích služieb, zaviedli sa doplnkové skladovacie produkty. Bez podporného informačného systému, ktorý flexibilne reaguje na zmeny na trhu aj požiadavky zákazníkov, by zvládnutie obchodnej agendy už nebolo možné.

Ktoré z moderných služieb sú dnes u vašich klientov najžiadanejšie?

Okrem základných skladovacích produktov klientom ponúkame širokú škálu doplnkových skladovacích produktov a snažíme sa promptne reagovať na všetky prichádzajúce požiadavky. Klienti si môžu produkty prispôsobiť vlastným aktuálnym potrebám a obchodným príležitostiam. Medzi najžiadanejšie z aktuálnej ponuky doplnkových produktov nepochybne patria dokúpenie Day-Ahead a Intra-day výkonov, zmena odovzdávaco-preberacieho bodu a prevod plynu medzi klientmi v zásobníku.

čom vidia sami dispečeri najväčší prínos elektronického dispečingu yCapacity?

Algoritmizácia veľa úloh zautomatizovala, zrušila ručné kontroly a výpočty, preto sa predovšetkým eliminovala chybovosť práce. Dobré usporiadanie údajov na obrazovke, výpočty na pozadí a automatické kontroly odbremenili dispečerov od činností s vyšším rizikom chybovosti. Z tohto dôvodu majú dispečeri väčší nadhľad nad celým procesom, flexibilne reagujú na požiadavky klientov a správne rozhodujú pri riešení problémových situácii.

Čo je pre Vás ako šéfa najhodnotnejšou funkciou elektronického dispečingu yCapacity?

Obchodný dispečing spracúva veľké množstvo údajov. Okamžitá dostupnosť informácií a dobré usporiadanie dát
o skladovacích zmluvách, klientskych skladovacích účtoch a nominačnom procese je neoceniteľný nástroj pre monitorovanie činnosti obchodného dispečingu a pre riešenie vzniknutých situácií. Veľmi oceňujem aj flexibilitu systému, kvôli ktorej bola implementácia na začiatku náročná. Nesiahli sme totiž po krabicovom riešení, pretože sme sa nechceli do budúcnosti obmedziť limitmi šablónovitého systému, ktorý by nám neskôr komplikoval zavádzanie nových služieb. Systém sme od začiatku dizajnovali ako veľmi otvorený, a preto aj dlhšie trvala jeho tvorba. Teraz sa nám vynaložený čas a úsilie vracia v tom, že vieme rýchlo a flexibilne reagovať na všetky nové požiadavky zákazníkov.

Aké sú reakcie klientov na nový spôsob komunikácie a nové služby?

Rozdiel pre klientov je predovšetkým v dostupnosti informácií. Zverejňujeme dva druhy informácií, a to tie, ktoré od nás vyžaduje legislatíva a informácie špecifické pre každého klienta, ktoré nájde na svojom online zákazníckom účte pod heslom na webe. Môže si s presnosťou na hodinu prezrieť stav svojich zásob a nominácií na daný deň. Navyše mu raz mesačne vytvoríme kompletný prehľad obchodovania. Na webe klienti nájdu aj všetky služby a väčšina z nich sa dá objednať cez online formuláre. Zriadenie obchodného dispečingu a zavedenie nových informačných technológii tak umožnilo posunúť úroveň komunikácie s klientami značne vpred. Máme rôznorodých zákazníkov z rôznych častí Európy, s ktorými si každodenne vymieňame veľké množstvo údajov. Podporujeme všetky komunikačné kanály, ktoré sú bežne dostupné v plynárenskom sektore a dokážeme proklientsky reagovať na špecifické požiadavky našich zákazníkov.

Aké máte ďalšie plány s dispečingom? Čo by ste v budúcnosti radi ďalej rozvinuli?

Byť vizionárom v energetickom sektore za súčasných turbulentných podmienok je dosť ťažké. Každopádne si však myslím, že NAFTA a.s. chce zostať konkurencieschopnou firmou, čo odzrkadľuje i úroveň informačných technológii na obchodnom dispečingu. Domnievam sa, že pod tlakom regulačnej legislatívy sa v blízkej budúcnosti bude prehlbovať vzájomná integrácia a unifikácia informačných technológií v energetickom sektore, s čím aj my budeme chcieť držať krok.

 

Rozhovor vyšiel v Ročenke YMS 2014 a môžete si ho prečítať aj v priloženom PDF súbore.