Odhalili sme ďalšie nálezisko...

 

... archeologických pokladov v hradisku Molpír nasadením technológie leteckého laserového skenovania

Lokalita Molpír v Smoleniciach patrí k najvýznamnejším náleziskám staršej doby železnej (halštatskej, 8. až 6. storočie pred n.l.) v celej strednej Európe. Nachádzajú sa v nej pozostatky hospodársky aj nábožensky rozvinutého centra, ktoré stálo na križovatke vtedajších obchodných ciest a sídlila v ňom privilegovaná skupina obyvateľstva. Nový prieskum návršia, ktorý nedávno zrealizovalo občianske združenie Naše Smolenice v spolupráci s YMS, odhalil viacero ďalších potenciálnych archeologických štruktúr. K najzaujímavejším z nich patrí pravidelný kruhový objekt v tvare pripomínajúcom mohylu. 

Skryté historické štruktúry sa podarilo odhaliť vďaka modernej metóde leteckého laserového skenovania. Technológiu odborníci zvolili zámerne, aby prenikli do ťažko dostupného terénu pokrytého hustou vegetáciou. „Lesný a krovinatý porast nám sťažuje prístup a zakrýva potenciálne archeologické objekty. Zároveň ich však chráni pred vplyvom erózie a iných nepriaznivých činiteľov. Preto sme po prvýkrát pri prieskume využili letecké laserové skenovanie, s pomocou lietadla nasnímali povrch terénu a prenikli aj pod koruny stromov a kríkov. Výsledok, viacero odhalených archeologických štruktúr, nás utvrdil v tom, že sme technológiu zvolili správne,“ hovorí predseda občianskeho združenia Naše Smolenice, František Birošík.

Tím špecialistov pod vedením YMS z dát získaných laserovým skenovaním vytvoril podrobný digitálny model terénu (DMT). „Povedali nám kde hľadať, ale nie presne čo. Pri identifikácii možných archeologických objektov sme DMT zobrazili pomocou metódy tieňovaného reliéfu. Model sme osvetlili z rôznych svetových strán, aby sme zvýraznili potenciálne terénne štruktúry. Vďaka severovýchodnému osvetleniu sme napríklad presnejšie určili priebeh vnútorného opevnenia na nádvorí hradiska,“ popisuje priebeh a výsledky procesu biznis analytik YMS a špecialista na LiDAR, Peter Bobáľ.  

Lokalitu Molpír archeológovia skúmajú už od 19. storočia, no niektorým štruktúram objaveným pri terénnom prieskume neprikladali historický význam. „Bezkontaktné snímanie zemského povrchu nám pomohlo presnejšie určiť črty lokalizovaného objektu. Objavili sme pravidelný kruh, ktorý má v strede preliačené miesto. Pravdepodobne ide o mohylu. Samozrejme, náš odhad  musia potvrdiť archeológovia na základe priameho prieskumu,“ hovorí o zaujímavom objave Peter Bobáľ.

Zachovanie a ochrana archeologických nálezísk je vždy celospoločenským, verejným záujmom. Pilotný projekt „Naše Smolenice“ preukázal, že metóda leteckého laserového skenovania v kombinácii s adekvátnymi geoinformačnými technológiami poskytuje vynikajúci základ pre identifikáciu archeologických nálezísk. „Veríme, že sme vzbudili záujem odborných a vedeckých organizácií a v budúcnosti sa budeme podieľať na podobných projektoch, ktoré pomáhajú objavovať a chrániť našu históriu a kultúrne dedičstvo,“ dodáva na záver riaditeľ projektov Výskumu a Inovácií, Miroslav Holubec.

 

Ilustračné foto: OZ Naše Smolenice a YMS