Nákazlivé choroby eliminujeme účinnejšie...

 

...využitím moderných metód a systémov na predikciu ich šírenia

Veterinárny informačný systém (VIS) Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) patrí medzi produkty YMS už viac ako desať rokov. Za ten čas ho tím YMS prepracoval z elektronickej zdravotnej databázy až na komplexný systém. VIS tak okrem informácií o farmách, zdravotnom stave zvierat, ich pôvode či presunoch obsahuje aj rôzne funkcionality a moduly. Vďaka tomu uľahčuje starostlivosť o zdravie hospodárskych zvierat, ktoré je najviac ohrozené v období šírenia nákazy. Dnes ŠVPS rieši túto situáciu čiastočne pomocou VIS-u, no v YMS vidíme potenciál, ako im môže pomôcť viac.

V súčasnosti každé podozrenie na výskyt nákazlivej choroby preveruje tzv. krízová jednotka poverená hlavným veterinárnym lekárom. Ak šetrenie preukáže nákazu, tak úradný veterinár zaeviduje miesto jej výskytu do geografického informačného systému (GIS), ktorý je súčasťou VIS-u. „Nákazy sa zvyčajne šíria veľmi rýchlo, a preto sa okolo miesta ich výskytu stanovuje tzv. ochranné pásmo a pásmo dohľadu. GIS tieto pásma generuje automaticky  pri ochrannom pásme vykreslí okolo zadaného miesta kružnicu s polomerom najmenej tri kilometre, pri pásme dohľadu najmenej desať kilometrov. Následne ŠVPS, resp. poverení veterinári realizujú v rámci stanovenej plochy príslušné opatrenia, ktoré vyplývajú z Nariadenie vlády č. 308/2003 Z.z. a požiadaviek Európskych spoločenstiev,“ vysvetľuje význam systému a dôvod jeho prepojenia s GIS-om Veronika Horníková, biznis analytička YMS.

Na prelome rokov 2016 a 2017 sa na území Slovenska vyskytlo väčšie množstvo ohnísk vtáčej chrípky H5N8. „Ochorenia, ktoré sa šíria pomerne rýchlo a nepredvídateľne, ako je práve vtáčia chrípka, posudzujeme individuálne podľa aktuálnych okolností. V praxi to znamená, že v GIS-e upravujeme vygenerované pásma manuálne, čo je pre nás pri veľkom počte zaevidovaných nákaz časovo náročnejšie,“ uvádza postup eliminácie nákazy na konkrétnom ochorení Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Riešenie akejkoľvek situácie, nielen šírenie nákazy, vyžaduje dostatok relevantných informácií. „Samotné dáta však nestačia. Dôležitejšie je ich správne spracovať a vyhodnotiť, čo už dnes nie je problém vďaka dostupným sofistikovaným nástrojom. Práve VIS je dobrým príkladom, kde vidíme potenciál prepojenia existujúcich dát s modernými technológiami a metódami na ich spracovanie. Toto spojenie nám umožní automaticky modifikovať tvar pásiem, čo ŠVPS ušetrí čas a pomôže efektívnejšie realizovať potrebné opatrenia,“ hovorí o víziách budúcnosti Radovan Sunega, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS.

 

Ilustračné foto: ŠVPS, YMS a internet.