Pokrokové Business Intelligence podporuje...

 

...rozhodovanie a plánovanie v systémoch našich zákazníkov

Inteligentné riešenia patria medzi doménu YMS. Pri ich tvorbe sa orientujeme na spracovanie a analýzu dát, pričom naše systémy neustále vylepšujeme a prispôsobujeme aktuálnemu vývoju vo svete IT.  Hlavným zdrojom súčasných trendov je momentálne prebiehajúca priemyselná revolúcia, Industry 4.0. Prináša masovú robotizáciu a automatizáciu, čo vyžaduje obrovské množstvo dát získavaných v reálnom čase, a zároveň metódy a technológie ako ich efektívne spracovať, ukladať a  vyhodnocovať. Takouto technológiou je Business Intelligence (BI), ktorá čoraz viac preniká aj do nášho portfólia.

Pojem BI označuje softvéry, postupy a metódy, ktoré slúžia na spracovanie, analýzu a interaktívne prezentovanie dát. Na rozdiel od bežných informačných systémov (IS) poskytuje sofistikovanejšie možnosti vyhodnocovania dát. „Doteraz sme analyzovali prevažne statické, štrukturované dáta. Tie však postupne nahrádzajú dáta dynamické, neštrukturované a práve v ich spracovaní nachádzajú BI technológie uplatnenie. BI predstavuje riešenie, ako vyťažiť z kvanta zozbieraných dát, ktoré vo svojej podstate ani nepotrebujeme, cenné informácie, napríklad na získanie konkurenčnej výhody,“ popisuje význam Business Intelligence Andrej Putera, YMS expert pre technológie BI a Machine Learning.   

Konkrétnu podobu BI tvorí kombinácia najrôznejších modulov, ktorá vychádza z rozsahu, zložitosti a špecifických požiadaviek konkrétnej organizácie. Napriek tomu, že neexistuje univerzálne BI riešenie, tak jeho architektúru môžeme rozdeliť do troch základných vrstiev – dátovej, biznis logiky a prezentačnej.

Dátová úroveň je vstupnou vrstvou, ktorá zhromažďuje všetky zozbierané dáta do databáz. Vo vrstve biznis logiky, známej aj ako ETL (z ang. Extract-Transform-Load), resp. transformačná vrstva, prebieha filtrácia a transformácia dát, teda očistenie dát a ich následná premena z rôznych formátov, tvarov, veľkostí do konzistentnej podoby. Posledná, prezentačná vrstva je z pohľadu koncových používateľov najdôležitejšia. Interaktívne zobrazuje spracované informácie v rôznych formátoch, ako sú reporty, tabuľky či grafy, a tak im pomáha pri rozhodovaní.

Technológia Business Intelligence sa netýka len veľkých spoločností. Jej prínosy môžu využívať aj stredné a malé podniky pôsobiace v rôznych odvetviach. „V súčasnosti pracujeme na možnostiach, ako aplikovať BI do riešení našich zákazníkov, aby sme im pomohli napríklad optimalizovať skladovanie a distribúciu komodít alebo plánovať opravy na transportných systémoch s minimálnym vplyvom na obmedzenie prevádzky,“ prezrádza na záver aktuálne dianie a zámery YMS v oblasti BI Radovan Sunega, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS.

 

Ilustračné foto: Internet.