Riadime riziká evolučne...

 

....zapojením najmodernejších technológií a metód zberu a vyhodnocovania dát

Prevencia vzniku či zníženie rizika súvisí so schopnosťou podniku riadiť ho – analyzovať hrozby, hodnotiť ich a prijať opatrenia, ktoré minimalizujú ich dopady. Inteligentné riešenia od YMS pomáhajú manažmentu podnikov optimálne riešiť bežnú prevádzku vrátane rizík. Realizovaných príkladov môžeme uviesť hneď niekoľko. Veternú kalamitu Žofia zmapovali lesníci z Lesov Slovenskej republiky (LSR) s pomocou nového geografického informačného systému. Zosuvy pôdy vo Vrátnej analyzovali geológovia zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra zapojením leteckého laserového skenovania. Rizikové miesta na potrubí slovenského prepravného plynovodu lokalizujú plynári zo spoločnosti Eustream s modulom riadenia rizika yPipe.

Dnešné systémy od YMS obsahujú presné informácie o aktuálnom stave a veľkosti jednotlivých hrozieb. Úroveň rizika hodnotia prostredníctvom simulačného modelu, ktorý tvoria špecialisti na základe skúseností z praxe. „Súčasný vývoj a dostupnosť technológií nám však otvárajú nové príležitosti. Pomocou technológie internet vecí (Internet of Things, IoT) budeme schopní monitorovať široké spektrum vlastností v takmer reálnom čase.  Získame obrovské množstvo dát, ktoré môžeme spracovávať aj vďaka technológiám strojového učenia  Machine Learning. Objavíme tak doteraz nepoznané súvislosti, väzby, ktoré nám v spojení s historických údajmi umožnia reagovať na situácie ešte pred tým, ako nastanú,“ popisuje významné prínosy inovácií Radovan Sunega, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS.

Spracovať Big Data, terabajty údajov, je výzva aj pre súčasný hardvér. Ešte ťažšou úlohou je samotná interpretácia dát. Analýzy Big Data sú úlohou Business Intelligence platforiem, ktoré zabezpečujú, že výstupy sú ľahko čitateľné, čím výrazne podporujú riadenie. „Strojové učenie hľadá závislosti medzi dátami. Ak ho prepojíme s našimi technickými a geopriestorovými riešeniami či dopravnými (v rámci konceptu Smart City) a varovnými systémami, tak dokážeme predpovedať, kedy, kde a s akou pravdepodobnosťou nastane riziko. Identifikujeme napríklad oblasti, kde aktuálne hrozia povodne, lavíny, zosuvy pôdy alebo lesné kalamity a aký bude ich negatívny dopad,“ hovorí o praktickom využití novej technológie Radovan Sunega.

Je zrejmé, že možnosti využitia uvedených technológií a prístupov sú obrovské. Mnoho odborníkov sa zhodlo, že IoT je novou technologickou revolúciou, ktorá zasiahne v najbližšej dobe všetky oblasti ľudskej činnosti. V YMS si dobre uvedomujeme, že naše systémy obohatené o možnosti IoT, prinesú pre našich zákazníkov ešte efektívnejšie riadenie a správu. „Okrem uplatnenia v priemysle, vidíme aj veľký prínos pre systémy, ktoré pomáhajú chrániť a udržiavať životné prostredie. Využitie údajov z monitoringu v spojení so silou našich systémov, nám pomôže identifikovať zdroje znečistenia či kontrolovať stav citlivých ekosystémov, napríklad mokradí. Máme v rukách nové výkonné nástroje a YMS je pripravená ich využiť správne,“ dodáva na záver Radovan Sunega.

 

Ilustračné foto: YMS, LSR a Eustream.