Smart City rieši dopravnú situáciu...

 

...a ďalšie oblasti života v meste nasadením najnovších technológií

V poslednej dobe sa často stretávame s pojmom „inteligentných“ vecí, či už hovoríme o mobilných telefónoch, domoch, meraniach (Smart Metering) alebo zdravotníctve.  Nevyhli sa mu ani mestá a koncept „inteligentného mesta“ (Smart City), ktorý sa stal zaužívaným pojmom v oblasti urbanizmu, mestského plánovania a verejnej správy.

V čom sa inteligentné mesto líši od toho bežného? Na prvý pohľad takmer ničím. Pri bližšom skúmaní však nachádzame významné odlišnosti. V inteligentnom meste je čistejší vzduch a menej dopravných zápch, nakoľko využívajú inteligentné systémy riadenia dopravy a inteligentné parkoviská. Vďaka nim optimalizujú dopravu a znižujú objem emisií. Obyvatelia platia menej za vykurovanie, pretože ich budovy sú vybavené automatizovanými regulátormi teploty vykurovania či tienenia a využívajú alternatívne zdroje energie. Správcovské spoločnosti zavádzajú inteligentné systémy zberu údajov o spotrebe (Smart Metering), energetické spoločnosti zase efektívne systémy verejného osvetlenia. V inteligentnom meste žijú spokojnejší ľudia, pretože pomocou elektronických služieb lepšie komunikujú so svojou samosprávou.

Univerzálny koncept inteligentného mesta neexistuje, pretože každé mesto je špecifické a má svoje vlastné problémy. Spoločným znakom sú však informácie, obrovské objemy informácií, ktoré sú pre riadenie takéhoto mesta potrebné. Tu sa na scénu dostávajú informačné technológie, ktoré musia byť pripravené veľké množstvá údajov (Big Data) spracovávať, analyzovať a posielať späť (Fast Data) pre opätovné riadenie a rozsiahle simulácie toho, čo sa môže stať.

Dnes si už nevieme predstaviť, že by plánovači dovolili výstavbu nových častí mesta bez podrobného preskúmania dosahov, či už ide o počet vozidiel, rozloženie ich pohybu počas dňa, dopady na životné prostredie alebo nároky na parkovacie miesta. A práve možnosti simulácie týchto zložiek za rôznych podmienok v zrýchlenom čase sú dnes základným vstupom pre podporu rozhodovania.

V rôznych aspektoch inteligentných miest sa angažujeme už niekoľko rokov. Poskytujeme prevádzkové systémy pre rozvodné spoločnosti aj elektronické služby pre mestá. V súčasnosti sa intenzívne zameriavame na viaceré oblasti dopravných systémov od simulácií až po optimalizáciu a predikciu systémov údržby, ktoré slúžia obyvateľom aj správcom komunikácií. Obyvatelia nájdu optimálne cestovné trasy s použitím viacerých druhov dopravných prostriedkov (kombinovaná doprava) a so zohľadnením aktuálnej, aj očakávanej dopravnej intenzity. Správcovia komunikácií získajú prehľad o aktuálnom stave svojej infraštruktúry, predikujú náklady na opravy do budúcnosti, ako aj navrhujú riešenia na zvýšenie priepustnosti cestných komunikácií a zníženie dopravnej zápchy v mestách.

 

Ilustračné foto: YMS.