Naši vodohospodári opäť písali o TIS SVP, š.p.

7. augusta 2015 -

Vodohospodársky spravodajca 7-8 pre rok 2015 uverejnil článok o odborných aplikáciách v technickom informačnom systéme SVP, š.p. opäť z dielne YMS.

TIS vodohospodárskeho podniku pozostáva zo štyroch nosných modulov - mapový portál (MP), digitálny archív (DA), prieskum o tokoch v intravilánoch (POTVI) a modul údaje z vodohospodárskeho dispečingu (ÚVHD). Vďaka modulárnosti systém predstavuje širokospektrálny pracovný nástroj, ktorý poskytuje informácie na viacero účelov -  na tvorbu protipovodňových opatrení, krízového manažmentu, evidencie majetku, tvorbu máp povodňových ohrození a rizík, prípravu investičných stavieb, vyjadrovacej a rozhodovacej vodoprávnej činnosti, rozvoja a stratégie podniku ako aj rezortnej a medzirezortnej spolupráce pri výmene údajov.

Detailný popis jednotlivých nosných modulov TIS nájdete v priloženom PDF.