Šikovný GIS plug-in pridáva mapy do špeciálnych lesníckych aplikácií

20. augusta 2015 -

Nový geografický informačný systém (GIS), ktorý YMS vytvorila pre Lesy Slovenskej republiky, si za dva roky rozvoja naplno osvojili užívatelia na všetkých úrovniach lesníckej organizácie. Lesníci sa naučili šikovne využívať mapy, čím si výrazne urýchlili a zjednodušili každodennú prácu. Moderný GIS prednedávnom získal aj prestížne svetové ocenenie od tvorcu platformy, americkej spoločnosti ESRI.

Škála lesníckych činností, ktorých cieľom je programovo sa starať o lesy a hospodárne využívať  drevo je však veľmi široká a lesníci okrem GIS využívajú viacero lesníckych aplikácií, napríklad WebLes (Výroba a lesná hospodárska evidencia) alebo KRPK (Kalkulácie, rozpočty, plánovanie a kontroling).  Tie im slúžia predovšetkým na dlhodobé aj prevádzkové plánovanie činností v starostlivosti o les aj v ťažbe dreva, pričom sa opierajú o Program starostlivosti o les (tzv. PSoL).

Preto požiadavku zakomponovať GIS do špeciálnych lesníckych, prevažne dátových aplikácií (predovšetkým do spomenutých KRPK a WebLes), tvorcovia GIS systému očakávali. „Väčšina lesníckych činností sa vzťahuje ku konkrétnemu územiu a pre lesníka je možnosť rýchlo nahliadnuť do relevantnej mapy veľmi dôležitá“, vysvetľuje Slavomír Sipina, hlavný biznis analytik projektu z YMS. „Donedávna museli popri práci v lesníckych aplikáciách vždy samostatne štartovať aj GIS systém, vyhľadávať územie, na ktorom práve pracovali a editovať potrebné údaje priamo tam“, pokračuje Slavomír Sipina. Takýto postup však je zbytočne zdĺhavý, preto YMS pre LSR vytvorila špeciálny zásuvný modul, tzv. integračný mapový plug-in, ktorý otvorí mapy priamo v lesníckych aplikáciách.

Integračný mapový plug-in je univerzálny, plne konfigurovateľný nástroj a ako samostatná aplikácia sa dá integrovať do akejkoľvek aplikácie tretej strany. Keď užívateľ KRPK alebo WebLesu potrebuje pripraviť vlastný mapový podklad, plug-in „zavolá“ mapu z externého GIS systému. Mapa sa v aplikácii zobrazí buď na celú obrazovku alebo v zmenšenej veľkosti a lesník si ju vie prispôsobiť priblížením, vzdialením alebo posunom do strán. Zobrazená mapa obsahuje len tie vrstvy, dáta a funkcie, ktoré lesník v danom štádiu práce potrebuje. Môže upravovať mapové prvky pokročilými editačnými nástrojmi, môže zakresľovať nové prvky. Všetky zmeny sa automaticky synchronizujú do hlavného GIS systému“, dopĺňa podstatu užívateľsky príjemného plug-inu Slavomír Sipina.

Šikovne vyvolané mapové funkcie lesníkom pomôžu v mnohých fázach plánovania, evidovania aj kontroly lesníckych činností.