Tím YMS zefektívnil analýzu obchodných dát pre Eustream

25. septembra 2017 -

Manažment spoločnosti Eustream, slovenského operátora prepravnej siete pre zemný plyn, sa rozhodol zmodernizovať prístup k dátam o preprave zemného plynu cez územie Slovenska. S pomocou TIS Analytics, business intelligence (BI) riešení zo softvérového laboratória YMS, efektívnejšie získava cenné informácie o dlhodobom vývoji správania sa užívateľov prepravnej siete z pohľadu prepravy plynu. Modernejšie riešenie ponúka komplexnejší pohľad na prepravné dáta ako aj možnosť posúdiť správanie sa jednotlivých užívateľov prepravnej siete. Následné analýzy dát pomáhajú efektívnejšie plánovať dlhodobú stratégiu vývoja biznisu a smerovanie spoločnosti Eustream.

Obrovské množstvo obchodných aj technických dát sa už 12 rokov kumuluje v databáze obchodného informačného systému - elektronického dispečingu yCapacity. Eustream ho využíva bez prerušenia (24/7) najmä na riadenie prepravy a spracúvanie požiadaviek užívateľov prepravnej siete na zakúpenie kapacity. Elektronický obchodný dispečing zároveň intenzívne komunikuje tak s technickým dispečingom ako aj so susednými operátormi, ktorí spravujú nadväzujúce prepravné siete okolitých krajín a publikuje všetky legislatívou vyžadované údaje. "Robustný systém denne spracuje množstvo obchodných a technických údajov, pričom každú jednu hodnotu musí preveriť a podrobiť viacerým kontrolným mechanizmom", vysvetľuje Miroslav Hajach, business analytik informačných technológií v spoločnosti Eustream.

Takýto rozsah dát nie je možné jednoducho a bez zvýšeného časového nároku analyzovať inak ako cez nové a moderné technológie business intelligence"Mnohí naši klienti majú desaťročia zbierané dáta uložené v rôznych databázach a systémoch. Je to skrytý analytický poklad, z ktorého dobré BI riešenie vydoluje veľké množstvo súhrnných informácií pre manažérov. Dlhodobé trendy, nepostrehnuté zmeny či skryté súvislosti, ktoré nie je možné obvyklou analýzou dát odhaliť", vysvetľuje Marek Ivaňák, prevádzkový riaditeľ YMS a hlavný manažér projektu yCapacity. 

TIS Analytics pre spoločnosť Eustream je postavený na technológii Microsoft Power BI. Aby Eustream mohol čerpať komplexné informácie z operatívnych dát, je potrebné multidimenzionálne zobrazenie. "Napríklad, ak nás zaujíma vývoj obchodovania s plynom zo Slovenska smerom na Ukrajinu, pozrieme sa detailnejšie na správanie užívateľov prepravnej siete na prepojovacom bode Budince. Získame celkový prehľad za zvolené časové obdobie so všetkými závislosťami a koreláciami, ktoré nie je potrebné vidieť počas každodennej prevádzky dispečingu", uzatvára tému Miroslav Hajach, business analytik informačných technológií zo spoločnosti Eustream.