ySafety pre komplexnú správu priemyselnej agendy BOZP - HSE

ySafety je systém zo skupiny HSE (Health Safety and Environment), teda zameraný na ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov pri práci. Jeho úlohou je pomáhať vedeniu firmy riadiť riziká týkajúce sa zamestnancov a ich bezpečnosti pri práci, zdravia a ochrany životného prostredia.

Umožňuje jednoducho a rýchlo tvoriť prehľady o rizikách, ktorým môžu čeliť pracovníci z titulu ich pracovnej pozície. Systém ďalej umožňuje napríklad rýchlo získať informáciu o skladovaných chemických látkach a následne naplánovať nákup vhodných ochranných pracovných pomôcok, školení a lekárskych prehliadok pre zamestnancov.

Prínosy pre manažment

 • Objektívne posúdenie rizika pracovníkov a optimálne zabezpečenie bezpečnosti pri práci.
 • Zvýšenie efektivity pri správe agendy bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP).
 • Centrálna správu všetkých registrov (ochranné pracovné pomôcky - OPP, riziká, legislatíva, nápravné opatrenia, atď.)
 • Úspora nákladov – efektívne plánovanie nákupu a využívanie OPP, kontrola ich prideľovania a používania.
 • Plánovanie školení BOZP, automatická notifikácia o končiacej sa platnosti školenia a lekárskej prehliadky.
 • Riadenie nakladania s nebezpečnými látkami (príjem a výdaj zo skladu, stav na sklade).
 • Naplnenie požiadaviek legislatívy SR a OHSAS 18001.
 • Komplexný manažérsky reporting a analýzy.

Prínosy pre zamestnancov

 • Vyššia bezpečnosť pri plnení pracovných úloh.
 • Evidencia a vyhodnotenie všetkých rizík na základe pracovnej pozície formou e-karty pracovníka.
 • Informácia o aktuálnom stave z pohľadu BOZP (školenia, prehliadky, pridelené pracovné pomôcky).

Možnosti integrácie

ySafety je modulárny systém, a teda umožňuje každej organizácii implementovať iba tie z modulov, o ktoré má záujem. ySafety sa dá plne integrovať s inými riadiacimi systémami ako napr. SAP, čím sa maximálne využijú existujúce systémy bez toho, aby spoločnosť musela vynakladať ďalšie finančné prostriedky na ich modifikáciu.