yAssets pre riadenie hnuteľného a nehnuteľného majetku firmy - Facility Management

yAssets je modulárny integrovaný informačný systém pre správu informácií o hmotnom majetku a podporu Facility Manažmentu.

Funkcie yAssets

 • umožňuje vzájomne zladiť pracovné prostredie, pracovníkov a pracovné postupy s nemenej dôležitou súčasťou znižovania režijných nákladov
 • prepája popisné, grafické a multimediálné údaje
 • pomáha vytvoriť jednotné a transparentné informačné prostredie, v ktorom sú dáta o majetku operatívne k dispozícii v celej organizácii po celú dobu životnosti majetku
 • prostredníctvom svojich modulov dokáže mapovať stavby, udržiavať aktuálne zoznamy o stave nábytku či plánovať a sledovať históriu a štatistiku opráv, údržby a revízií na budovách, vybavení a zariadení
 • špeciálne moduly yAssets tiež podporujú plánovanie nájmov a prenájmov a pokrývajú proces krátkodobých rezervácií
 • moduly ďalej umožňujú kontrolovať majetkovoprávne vzťahy, poskytovať prehľad o budovách a s nimi priamo súvisiacich pozemkoch a sietí

Výhody yAssets

 • efektívne využívanie prideleného hmotného majetku
 • znižuje potenciálne nebezpečenstvo havárií a požiarov, v prípade nutnosti ich rýchlo lokalizuje a zostavuje havarijné opatrenia
 • minimalizuje náklady na presuny a sťahovanie
 • zabezpečuje komplexnú správu dokumentácie pre rýchlejšiu a efektívnejšiu správu aktuálnych dokumentov
 • je to riešenie konfigurovateľné a rozšíriteľné podľa špecifických požiadaviek zákazníka.