yPapers pre digitálne spravovanie a archivovanie dokumentov - Content Management

yPapers je nástrojom na riadenie životného cyklu produktu a na zdieľanie a integráciu podnikových informácií. Je to riešenie pre riadenie, spracovanie, ukladanie a využívanie všetkých podnikových informácií prostredníctvom centrálneho úložiska a klientských aplikácií. Umožňuje distribuovať a sprístupňovať komplexné informácie, riadiť ich životný cyklus, sledovať pracovné toky a súvislosti kritické pre manažérske rozhodovanie.

Funkcie yPapers

  • Product Data Management - správa údajov o produkte predstavuje technológiu používanú pre správu, organizáciu, prístup a riadenie informácií.
  • Digitálny (elektronický) archív - všetky informácie sú uchovávané v elektronickej forme.
  • Riadenie procesov - umožňuje administrátorské (neprogramované) grafické definovanie a vytváranie pracovných tokov v organizácii.

Výhody yPapers

  • Zabezpečuje informačnú správnosť, integritu, konzistenciu a bezpečnosť – všetky dokumenty sú archivované v centrálnej databáze.
  • Umožňuje dosiahnuteľnosť dokumentácie z rôznych zariadení a miesta a odstraňuje duplicitu pri evidencii a aktualizácii dokumentácie.
  • Uložené dáta sú v bezpečí, bez možnosti ich zneužitia.