Spracovanie veľkého objemu priestorových dát

Zvyšovanie kvality záznamových zariadení spolu s postupným znižovaním finančných nárokov na ich obstaranie vedie k zvyšovaniu miery poznania zemského povrchu. 

Jednou z pregresívnych technológií je snímkovanie povrchu pomocou laserových prístrojov - scannerov. Sú to zariadenia vyznačujúce sa vysokou frekvenciou snímkovania a tým aj kvalitou spracovaných výstupov. Praktické využitie prostredníctvom pozemného zberu údajov realizuje YMS  (v spolupráci s partnermi) už niekoľko rokov a poznáte ich vo forme trojdimenzionálnych modelov objektov a technologických zariadení.

Pomerne novou a najmä menej používanou formou získavania údajov je zber dát prostredníctvom leteckých laserových zariadení (airborn lidar). V tomto prípade je prístroj umiestnený na palube lietadla a dokáže tak pomerne rýchlo získať podrobné informácie o zemskom povrchu a objektoch na ňom. Okrem samotnej rýchlosti zberu údajov je veľkou výhodou presnosť dodávaných výstupov, čo sa výrazne prejavuje napr. pri tvorbe digitálneho povrchu terénu v horskom a zalesnenom území. Tu je technológia niekoľko násobne presnejšia, ako napr. pri použití klasickej fotogrametrie.

Technológia lidar môže výrazne napomôcť v rôznych odvetviach. Presné modely budov v mestách, digitálny model terénu nad aj pod vodnou hladinou s vysokou presnosťou či už spomenutá identifikácia výšky a objemu rastlinných porastov v ťažko dostupných lokalitách môžu posunúť mnohé, dnes už používané a overené postupy na oveľa vyššiu kvalitatívnu úroveň. Samozrejme, táto technológia má stále svoje limity. Okrem ceny za samotný prístroj je to najmä objem produkovaných dát, ktoré sa pri frekvencii 150 00 údajov za sekundu pohybujú rádovo v stovkách terabytov. Uloženie týchto dát, rýchly prístup k nim a najmä ich správna klasifikácia v reálnom čase sú výzvy, s ktorými sa chceme, v spolupráci s viacerými partnermi, v najbližšom období popasovať.