yMeta pre overovanie pôvodu a spoľahlivosti informácií - Metainformation System

yMeta je informačný systém, ktorý umožňuje organizovanú správu metadát. Zabezpečuje katalogizáciu geografických dát, systematický prístup k metainformáciám a rýchlu aktualizáciu a výmenu dát založenú na medzinárodných štandardoch. Podporuje rozhodovanie a využitie geografických údajov vo verejnej správe, distribúcii energií, médií, prispieva k plneniu legislatívnej povinnosti viesť špecifické informačné systémy.

Funkcie yMeta

  • Zabezpečuje systematický prístup k metainformáciám, rýchlu aktualizáciu a výmenu dát, rieši katalogizáciu údajov v IS.
  • Poskytuje štruktúrovaný prehľad nad udržiavanými údajmi.
  • Umožňuje štruktúrovať dáta podľa potrieb a zobrazovať ich v hierarchickej štruktúre.
  • Zabezpečuje export metainformácií tým, že komunikuje s inými systémami a vytvára jednoduché exporty vo formáte TXT.

Výhody yMeta

  • Je vhodný na implementáciu v prostredí, ktoré vyžaduje komunikáciu s inými systémami, najmä v podnikoch s intranetovou komunikáciou.
  • Je postavený na webových technológiách a u používateľa nevykazuje špeciálne hardvérové ani softvérové nároky.
  • Šetrí náklady a čas venovaný správe a organizácii veľkého množstva údajov obsiahnutých v informačnom systéme.
  • Ako súčasť ITIS je prepojený s ostatnými modulmi ITIS – výkonnou GIS aplikáciou ySpatial.