ySpatial pre spravovanie geopriestorových informácií - Geospatial Information System

ySpatial slúži pre prácu s geopriestorovými údajmi. Ako nadstavba Geomedie má všetky vlastnosti analytického GIS nástroja, ktorý spracúva, integruje a kombinuje priestorové údaje a podporuje ich ďalšie spracovanie pomocou priestorových analýz. Je základom pre komplexný informačný systém, pre prácu s mapou a získavanie požadovaných informácií o priestorovo definovaných objektoch a ich vzťahu k okoliu.

Funkcie ySpatial

  • Umožňuje priestorové analýzy a ponúka výber prvkov do mapy a tabuľky.
  • Slúži na zber, spracovanie, správu a aktualizáciu všetkých informácií o aktívach spoločnosti a ich stave s dôrazom na priestorovú zložku – polohu objektov.
  • Zjednocuje veľké množstvo informácií do jednotnej informačnej štruktúry a zabezpečuje ich konzistentnosť a jednoznačnosť.
  • Ponúka všetkým pracovníkom v rámci spoločnosti online aktuálne informácie o priestorovom rozmiestnení objektov spoločnosti.
  • Zabraňuje nevedomému porušovaniu zákona (vstup a nedovolená, resp. úradmi neschválená činnosť v chránenom území, neautorizovaný vstup na súkromné pozemky).

Výhody ySpatial

  • Umožňuje okamžité zhodnotenie realizovateľnosti pracovných úloh na základe všeobecných priestorových informácií z oblastí kvality životného prostredia, vodného a lesného hospodárstva, geológie, dopravy atď.
  • Uplatnenie nachádza aj v geomarketingu pri návrhu strategických zmien spoločnosti na trhu.
  • Spracováva široké spektrum informácií o aktívach spoločnosti a vyjadruje ich v grafickej i negrafickej podobe a umožňuje zobrazenie doplnkových multimediálnych informácií k objektom spoločnosti (audio a videosekvencie, fotografie, doplnková dokumentácia).
  • Pre svoj beh potrebuje operačné prostredie Windows.
  • Prostredníctvom yGate je integrovaný s ďalšími modulmi ITIS.