3D modelovanie pre presnú informáciu o polohe objektov v priestore - Geospatial 3D Modeling

Službu 3D Modeling ocenia všetky spoločnosti, ktoré majú na malom priestorekoncentrovaný vysoký počet technologických zariadení bez skutočnej vedomosti o ich priebehu, čo komplikuje údržbu.

Výsledok projektu 3D modelu sa skladá z 2 častí:

  • vizualizovaného 3D modelu areálu technologického objektu a dát zapracovaných do GIS.
  • Riešenie umožňuje zobrazenie reálnej polohy armatúr a technických zariadení v sledovanom areáli.

V areáli mapoveného objektu sú tak presne zachytené priebehy potrubí v priestore (x, y, z) vrátene všetkých technologických a stavebných objektov.

Aké funkcie plní 3D Modeling

Skutočný stav je zachytený vo vizualizovanom 3D priestorovom modeli a zapracovaný do systému GIS (ySpatial) tak, aby zvýšil jeho vypovedaciu a rozhodovaciu schopnosť pri údržbe a bezproblémovej prevádzke potrubnej a technologickej sústavy.
Poskytované informácie sa netýkajú len polohy jednotlivých potrubí, technologických objektov (armatúr), ale aj ich rozmerov, funkčnosti a iných presne definovaných údajov potrebných pri prevádzke. Kľúčovou súčasťou riešenia je vizualizovaný 3D model kompresorovej stanice prístupný pomocou prehliadača Bentley View. 

Aké výhody prináša 3D Modeling

  • 3D priestorový model technologického objektu poskytuje meranie skutočnej vzdialenosti medzi potrubiami a objektami bez nutnosti vykonania tejto činnosti v teréne a zabezpečuje jednoduchšie vyhľadávanie potrubí v prípadoch údržby.
  • Zmapovanie podzemných potrubí a produktovodov, ktorých presné vytýčenie pri údržbových prácach spôsobovalo doteraz problémy a zvyšovalo náklady realizácie opráv.
  • Komplexný 3D polohopis potrubnej sústavy s technologickými objektmi zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky.
  • Zvýšenie rozhodovacej schopnosti na základe ucelenej evidencie popisných informácií o potrubnej sústave.