yRock pre modelovanie surovín a ťažby v cementárskom priemysle - 3D Quarry Modelling

yRock je kompletným riešením pre kontrolu a optimalizáciu v oblasti ťažby nerastných surovín. 
Slúži na modelovanie nerastného materiálu, plánovanie ťažby a kontrolný systém chemizmu v oblasti cementárenského priemyslu. Je to vizualizačný nástroj pre podporu rozhodovania pri ťažobnom procese.

Aké funkcie plní yRock

  • Spracováva dáta z geologických a topografických meraní a vytvára virtuálny 3D model lomu s obsahom nerastného materiálu a jeho chemizmu.
  • Umožňuje vizualizáciu lomu, povrchu jednotlivých etáží, chemických látok.
  • Zisťuje atribúty (chemické parametre) v ľubovoľnom bode lomu, definovanom priestorovými súradnicami.
  • Vykonáva objemové analýzy a zisťuje objem telies.
  • Uchováva model lomu a tým umožňuje správu nerastného materiálu spoločnosti.

Aké výhody prináša yRock

  • Dokáže plánovať rozvoj ťažby lomu pre maximalizáciu zásob nerastného materiálu a minimalizáciu možností.
  • Schopnosťou vizualizovať dopad na životné prostredie, podporuje procesy plánovania a získavania povolení.
  • Výrazne prispieva ku skvalitneniu výroby.